Cilvēktiesību monitorings

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar sabiedriskās politikas centru PROVIDUS (Latvija), Ženēvas iniciatīvas psihiatrijā (Nīderlande) Viļņas reģionālo biroju (Lietuva) un Garīgi slimo cilvēku interešu aizstāvības centru (Ungārija) realizē Eiropas Komisijas finansētu projektu „Cilvēktiesību monitorings: spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās novēršana slēgtajās iestādēs: cietumos, policijas izolatoros un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs”.

Projekta realizācijas laiks: 2003. gada aprīlis – 2006.gada jūlijs.

Projekts ir izveidots ar mērķi ilgtermiņā veicināt starptautisko cilvēktiesību normu īstenošanu slēgta tipa iestādēs, lai novērstu spīdzināšanas un necilvēcīgas, pazemojošas apiešanās iespēju.

Projekta galvenie uzdevumi ir:

1. zināšanu un prasmju līmeņa par spīdzināšanas novēršanu paaugstināšana;

2. slēgta tipa iestāžu attieksmes maiņa;

3.juridiskās palīdzības un informācijas nodrošināšana aizturētajiem;

4.sabiedrības apziņas par cilvēktiesību standartiem un apstākļiem slēgta tipa iestādēs paaugstināšana;

5. neatkarīga valsts finansēta inspektorāta sistēmas, kas nodrošinātu regulāru sabiedrības uzraudzību un cilvēktiesību monitoringu slēgta tipa iestādēs, izveide.

Projekta aktivitātes orientētas uz vairākām mērķa grupām: ieslodzītie, policijas izolatoros ievietotās personas, psihiatriskās aprūpes sistēmas lietotāji; slēgto iestāžu personāls; juristi, tiesneši, valsts amatpersonas, cilvēktiesību jomā strādājošas nevalstiskās organizācijas; masu mediji un sabiedrība.

Projekta ietvaros realizētās aktivitātes:

- esošās situācijas izvērtēšanai veiktas kopumā 158 monitoringa vizītes slēgta tipa iestādēs – cietumos, policijas izolatoros, nelegālo imigrantu aizturēšanas nometnē, psihoneiroloģiskajās slimnīcās un pansionātos Latvijā, kā arī psihoneiroloģiskajās institūcijās Igaunijā, Lietuvā un Kaļiņingradas apgabalā (Krievijas Federācija);

- monitoringa veikšanai slēgta tipa institūcijās sagatavotas 23 personas;

- organizēti kopumā 24 semināri (16 – Latvijā, 4 – Lietuvā, 2 – Igaunijā un 2 – Kaļiņingradas apgabalā) cietumu un policijas izolatoru darbiniekiem, psihiatrisko slimnīcu un pansionātu personālam, juristiem, nevalstisko organizāciju un masu mediju pārstāvjiem;  

- sniegta 541 juridiskā konsultācija par jautājumiem, kas saistīti ar policijas, cietumu, nelegālo imigrantu aizturēšanas institūciju un psihoneiroloģisko iestāžu funkcijām un kompetenci;

- realizēta četru dienu anonīma telefonakcija, kuras laikā saņemti 300 zvani un rakstiski iesniegumi par policijas vardarbību un pārkāpumiem;

- izdoti vairāki informatīvie materiāli par aizturēto personu tiesībām;

- sagatavoti astoņi politikas analīzes dokumenti.

Projekta ietvaros sagatavotās publikācijas un informatīvie materiāli:

Ieteikumi ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai Latvijas cietumos
Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no brīvības atņemšanas soda izciešanas
Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums
Cilvēktiesības garīgās veselības aprūpē Baltijas valstīs

Rokasgrāmata slēgto iestāžu monitoringa veicējiem
Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas standarti
Informācija aizturētajiem imigrantiem

Informācija psihoneiroloģisko iestāžu pacientiem

Informācija ieslodzītajiem par sūdzību izskatīšanu
Monitoringa ziņojums par slēgtajām iestādēm Latvijā

 

Publicēts: 2007-01-03