Naida nozieguma ziņojuma veidlapa

Diskriminācijas datu bāze » Naida nozieguma ziņojuma veidlapa

Vai tu esi: *
 • Upuris
 • Liecinieki
 • Trešā persona
Kāds, jūsuprāt, bija iemesls šī nozieguma izdarīšanai? *
 • Etniskā piederība
 • Valoda
 • Reliģija
 • Seksuālā orientācija
 • Dzimums
 • Vecums
 • Invaliditāte
 • Sociālais statuss
 • Politiskā pārliecība
 • Cits iemesls
Incidents
 • Aprakstiet notikumu, sniedzot pēc iespējas detalizētāku informāciju. *
Vai Jūs tikāt ievainots? *
Vai Jūs meklējāt medicīnisko palīdzību? *
Vai Jūsu īpašums bija cietis? *
Kad tas notika? *
Kur tas notika?
Vai ziņojāt par notikumu policijai? *
 • Kuram iecirknim? (Ja iespējams, lūdzu, norādiet iecirkņa nosaukumu un policista vārdu, kurš reģistreja pāridarījumu.) Kāda bija policijas rīcība? *
Vai notikumam bija kāds liecinieks? *
Cik bija pāridarītāju? *
Vai varat to/-s aprakstīt?
 • Īpašas pazīmes
Jūsu personīgā informācija
 • Vēlos palikt anonīms
 • Ja nevēlaties atklāt savu personisko informāciju, lūdzu, norādiet kontaktinformāciju par citu personu, ar kuru būtu iespējams sazināties saistībā ar šo gadījumu.
 • Papildu komentāri

* - obligātie lauki

Naida noziegumi

Naida motivēts noziegums ir kriminālnoziegums, kas vērsts pret personu vai īpašumu un kura motīvs ir aizspriedumi/naids pret personu, tās rases, ādas krāsas, etniskās izcelsmes/tautības, seksuālās orientācijas, reliģiskās piederības, invaliditātes vai citu pazīmju dēļ.

 

Šie noziegumi ir īpaši bīstami, jo tie ir vērsti pret cilvēka identitāti, pret to, kas jūs esat (vai kas jūs šķietat uzbrucējam). Tie skar ne tikai konkrēto cilvēku, bet arī citus grupas pārstāvjus ar tādām pašām pazīmēm un kuri uztver šos noziegumus kā vērstus arī pret sevi.

 

Naida motivētiem noziegumiem var būt dažādas izpausmes formas:

- Rasistiski draudi vai aizskārumi, kas var būt mutiski vai rakstiski
- Īpašuma bojāšana
- Naidīga satura materiālu izplatīšana
- Aizvainojoši grafiti
- Fizisks uzbrukums

 

Latvijas Krimināllikums paredz kriminālatbildību par naida kurināšanu uz rases, etniskās piederības un nacionālās izcelsmes, kā arī reliģiskās piederības pamata (78.,150.,151.pants). Tas arī nosaka, ka rasistisks motīvs ir atbildību pastiprinošs apstāklis par visiem citiem noziegumiem (48.pants). 

 

Kāpēc par naida noziegumiem nepieciešams ziņot? Mums visiem ir tiesības uz cieņpilnu dzīvi kā savās mājās, tā darba vietās un uz ielas. Ja par noziegumiem netiek ziņots, pāridarītāji var veikt līdzīgus noziegumus atkal, vai nu pret Jums, vai citiem sabiedrības locekļiem. Šiem noziegumiem ir tendence eskalēt. Tie bieži sākas ar mutiskiem aizskārumiem, kas ilgākā laika periodā var pāraugt vardarbībā. Ziņojot par šiem noziegumiem, mēs varam iegūt daudz reālāku priekšstatu par to izplatību.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ziņošanas veidlapā prasīta informācija ir nepieciešama, lai Latvijas Cilvēktiesību centrs varētu izvērtēt iespējamo naida noziegumu un sniegt Jums juridisko konsultāciju vai palīdzību. Visi iegūti dati tiks apstrādāti konfidenciāli un netiks izpausti trešajām personām bez Jūsu atsevišķas piekrišanas. Jums ir tiesības iesniegt ziņojumu anonīmi, nenorādot savus personas datus, bet ja Jūs neatstāsiet savu kontaktinformāciju (e-pastu vai telefonu) mēs nevarēsim ar Jums sazināties, lai sniegtu atgriezenisko saiti. Jums ir tiesības precizēt iesniegto informāciju vai lūgt to dzēst. Datu uzglabāšana notiek tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams nolūka sasniegšanai. 

Datu apstrādi veic Latvijas Cilvēktiesību centrs. Kontaktinformācija: office [at] humanrights.org.lv.