Juridiskās konsultācijas

Atsevišķu projektu ietvaros, LCC sniedz juridisko palīdzību personām, kuras uzskata, ka ir pārkāptas viņu cilvēktiesības. Ikviens var vērsties LCC ar mutisku sūdzību vai rakstisku iesniegumu. Sūdzības izskatīšana ir konfidenciāla un bez maksas.

2021., 2022., 2023. gadā bezmaksas konsultācijas un  juridiskā palīdzība tiek sniegta šādās jomās:

Diskriminācija, naida noziegumi un naida runa (projekts "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība")
 

Lai pieteiktos konsultācijai rakstiet uz e-pastu office@humanrights.org.lv vai aizpildiet tiešsaistes ziņošanas formas:

Ziņot par diskrimināciju: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/database/report-discrimination/

Ziņot par naida noziegumiem: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/database/report-hate-crime/

 

Patvērums un ģimenes apvienošanās starptautiskās aizsardzības saņēmējiem (projekts Robežu monitorings un juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā.)

Lai pieteiktos konsultācijai jāraksta uz office@humanrights.org.lv

 

Latvijas Cilvēktiesību centra sniegta juridiskā palīdzība ietver:

 • informācijas sniegšanu par normatīvajos aktos garantētajām tiesībām;
 • konsultācijas par to, kādā veidā likumos noteiktā kārtībā personai ir iespējams atrisināt savu cilvēktiesību problēmu;
 • ieteikumus, kurās valsts vai pašvaldības iestādēs vērsties pēc palīdzības;
 • palīdzību mierizlīguma noslēgšanā starp konfliktā iesaistītajām pusēm;
 • juridisku atzinumu sniegšanu;
  atsevišķos gadījumos palīdzību juridisku dokumentu sastādīšanā;
 • atsevišķos gadījumos personas pārstāvību tiesā civilprocesā vai administratīvajā procesā.

LCC, izskatot sūdzību, konstatē, vai ir noticis cilvēktiesību pārkāpums, un sniedz savu atzinumu un rekomendācijas.
LCC juristi mēģina panākt konfliktā iesaistītajām pusēm savstarpēji pieņemamu rezultātu. Ja mierizlīgumu nav iespējams panākt, tad LCC juristi pusēm paziņo savu viedokli un priekšlikumus, kuriem ir ieteikuma raksturs. 

LCC neizskata sūdzības lietās, kas attiecas uz citām tiesību jomām.  

Rakstiskā sūdzībā vēlams ietvert šādu informāciju:

 • iesniedzēja vārds, uzvārds;
 • adrese, uz kuru nosūtīt atbildi;
 • iestāde vai persona, pret kuru tiek vērsta sūdzība;
 • pēc iespējas detalizētāks faktu izklāsts ar precīzām detaļām, apstākļiem, iesaistīto personu vai amatpersonu vārdiem, precīziem iestāžu nosaukumiem un adresēm;
 • ja iespējams, jāsniedz un jāpamato informācija par to, kādas tiesības tikušas pārkāptas;
 • ja iespējams, viedoklis jāpamato, atsaucoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem vai starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem;
 • ziņas par to, kurās iestādēs iesniedzējs jau vērsies saistībā ar šo pašu iespējamo cilvēktiesību pārkāpumu un kādas atbildes ir saņemtas;
 • ar iespējamo pārkāpumu saistīto dokumentu kopijas.

Sūdzību var nosūtīt pa pastu – Skolas iela 21, 6. stāvs, Rīga, LV – 1010, vai e-pastu office@humanrights.org.lv

Personīgai konsultācijai jāpiesakas pa telefonu: 67039290

Juridiskās konsultācijas