Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas standarti

Eiropas Padomes Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (Komiteja) dibināta saskaņā ar 1987.gadā pieņemto Eiropas Padomes tāda paša nosaukuma konvenciju.

Komitejas darbs ir domāts kā Eiropas Padomes cilvēktiesību aizsardzības sistēmas neatņemama sastāvdaļa, kur līdzās darbojas proaktīvs ārpustiesas mehānisms ar pastāvošo reaktīvo tiesas mehānismu – Eiropas Cilvēktiesību tiesu.

Komiteja realizē savas funkcijas, kurām pamatā ir preventīvs raksturs, veicot periodiskas vai – ņemot vērā konkrētos apstākļus – ārkārtas (ad hoc) vizītes. Periodiskās vizītes notiek regulāri visās Konvencijas dalībvalstīs. Ārkārtas vizītes tiek veiktas tajās valstīs, kad, pēc Komitejas ieskatiem, to „prasa apstākļi”. Komitejai, veicot apmeklējumus, ir jāpārbauda izturēšanās pret personām, kurām ir atņemta brīvība, lai nepieciešamības gadījumā pastiprinātu šādu personu aizsardzību pret spīdzināšanu un necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodu.

Komitejas pienākums ir katru gadu sagatavot un publicēt Vispārēju ziņojumu par savu darbību. Vairākos šādos ziņojumos Komiteja ir vērsusi uzmanību uz dažiem būtiskiem jautājumiem, kas ir bijuši Komitejas uzmanības lokā, apmeklējot brīvības atņemšanas vietas. Tādā veidā Komiteja cenšas skaidri parādīt attiecīgām nacionālām iestādēm savu viedokli par to, kā vajadzētu izturēties pret personām, kurām atņemta brīvība, kā arī – plašākā nozīmē – veicināt diskusiju par šiem jautājumiem. Šajā ziņojumā apkopotas līdz šim publicēto vispārējo ziņojumu būtiskākās sadaļas.

Rīga, 2006
Autors: Eiropas Padomes Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai
Tulkojums latviski: Latvijas Cilvēktiesību centrs
Finansējums: Eiropas Komisija

Pielikumi

Publicēts: 2006-09-09