NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā

Latvijas Cilvēktiesību centrs kopā ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi ir sācis darbu pie Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta „NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā”.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt izpratni un attīstīt indivīdu un plašāku sabiedrības grupu pārstāvju spējas identificēt un efektīvi reaģēt uz naida kurināšanas izpausmēm internetā un citā publiskā vidē.

Projekta tiešā mērķa grupa ir mazākumtautību pārstāvji un jaunieši, kā arī NVO, kas pārstāv šo grupu tiesības un intereses.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

1)      Celta mazākumtautību un jauniešu NVO kapacitāte naida runas atpazīšanai, nodrošinot apmācību un naidīga satura monitoringu internetā;

2)      Sagatavots materiāls par antisemītisma izpausmēm, ES/EEZ likumdošanu un tiesu praksi par naida noziegumu seksuālās orientācijas, invaliditātes, u.c. pamatiem, veikts atsevišķu Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu tulkojums latviski;

3)      Organizēta starptautiska konference par naida kurināšanas ierobežošanu internetā un citā publiskā vidē.

 

Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši: no 01.11.2013.-01.11.2015

Projekta kopējais budžets ir 62 768,35 LVL jeb 89 311,32 EUR no kuriem 90% jeb 56 491,51 LVL jeb 80 380,18 EUR ir programmas līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 6 276,84LVL (8 931,14 EUR ) ir LCC finansējums.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā: http://www.sif.lv/. EEZ Finanšu instrumenta mājas lapās  http://www.eeagrants.lv/ (latviešu valodā) un www.eeagrants.org

Kontaktinformācija: 670939290 vai office@humanrights.org.lv


Informācija par projekta progresu un rezultātiem

2013. gada novembris – 2014. gada februāris

 1. Sagatavots apmācību kursa „Naida kurināšanas ierobežošana internetā - saturiskie un tehniskie aspekti” apraksts.
 2. Uzsākts darbs pie apmācību kursa plānošanas.
 3. Identificēts Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums tulkošanai - Case Nachova and Others v. Bulgaria (06.07.2005.).
 4. LCC mājas lapā izvietotā Diskriminācijas datu bāze papildināta ar jaunu apakš sadaļu - Naida runa, kurā iekļauta informācija par normatīvajiem aktiem, starptautiskajiem dokumentiem, tiesu spriedumiem un publikācijām par naida runu un naida noziegumiem.

2014. gada marts – 2014. gada jūnijs

 1. Novadīts trīs dienu apmācību kurss jauniešiem „Naida kurināšanas ierobežošana internetā - saturiskie un tehniskie aspekti” (23., 24. un 29. aprīlī). Apmācībās piedalījās 11 dalībnieki, 6 pieaicinātie lektori (t.sk. 1 sociālo tīklu pārstāvis), un 3 kursa vadītāji.
 2. Balstoties uz apmācību kursa aprakstu, apmācību kursa rezultātiem un ekspertu ieteikumiem, sagatavotas Vadlīnijas naidīga satura monitorēšanai interneta vietnēs un izstrādāta ziņošanas veidlapa.
 3. Uzsākts naidīga satura monitorings internetā.
 4. LCC mājas publicēts ECT sprieduma Case Nachova and Others v. Bulgaria tulkojums.
 5. Identificēts otrs tulkojamais ECT spriedums: AFFAIRE FÉRET c. BELGIQUE (Requête no 15615/07).
 6. Saturiski papildināta Diskriminācijas datu bāzes apakš sadaļa - Naida runa.

2014. gada jūlijs – 2014. gada oktobris

 1. Turpinās naidīga satura monitorings internetā.
 2. Norit darbs pie pieredzes apmaiņas vizītes plānošanas.
 3. Uzsākts darbs pie brošūras par antisemītisma izpausmēm sagatavošanas.
 4. Iztulkots un LCC mājas lapā publicēts ECT spriedums: AFFAIRE FÉRET c. BELGIQUE (Requête no 15615/07).
 5. Saturiski papildināta Diskriminācijas datu bāzes apakš sadaļa - Naida runa.

 2014. gada novembris – 2015. gada februāris

 1. Saturiski un metodoloģiski pilnveidots apmācību kurss jauniešiem „Naida kurināšanas ierobežošana internetā - saturiskie un tehniskie aspekti”.
 2. Organizētas vairākas tikšanās ar jauniešu organizācijām, lai informētu par plānoto apmācību kursu.
 3. Sagatavots pārskats par projekta ietvaros veiktā interneta portālos publicētā satura un komentāru monitoringa pirmā posma rezultātiem. Pārskats latviešu, krievu un angļu valodā pieejams LCC mājas lapā un nosūtīts medijiem.
 4. Turpinās naidīga satura monitorings internetā.
 5. Turpinās darbs pie pieredzes apmaiņas vizītes uz Amsterdamu (Nīderlandē) plānošanas.
 6. Turpinās darbs pie brošūras par antisemītisma izpausmēm sagatavošanas.
 7. Uzsākts darbs pie ziņojuma par ES/EEA dalībvalstu likumdošanu, tiesu praksi par naida noziegumiem sagatavošanas.
 8. Identificēts trešais tulkojamais ECT spriedums: Vejdeland and Others v. Sweden.
 9. Saturiski papildināta Diskriminācijas datu bāzes apakš sadaļa - Naida runa.

2015.gada marts - 2015.gada jūnijs

 1. Pilnveidotas un novadītas apmācības jauniešiem „Naida kurināšanas ierobežošana internetā - saturiskie un tehniskie aspekti”;
 2. Īstenota mācību vizīte uz Nīderlandi;
 3. Turpinās naidīga satura monitoringa otrais posms;
 4. Turpinās darbs pie brošūras par antisemītisma izpausmēm sagatavošanas;
 5. Turpinās darbs pie ziņojuma par ES/EEA dalībvalstu likumdošanu, tiesu praksi par naida noziegumiem sagatavošanas;
 6. Pārtulkots trešais ECT spriedums par naida runu VEJDELAND UN CITI pret ZVIEDRIJU, identificēts ceturtais ECT spriedums un sākusies tā tulkošana.

2015.gada jūlijs – 2015.gada oktobris

 1. Pabeigts naidīga satura monitoringa otrais posms;
 2. Pabeigts darbs pie brošūras par antisemītisma izpausmēm sagatavošanas;
 3. Pabeigts darbs pie ziņojuma par ES/EEA dalībvalstu likumdošanu, tiesu praksi par naida noziegumiem sagatavošanas;
 4. Pārtulkots cetrurtais ECT spriedums ĐORĐEVIĆ v. CROATIA
 5. Saturiski papildināta un pārstrukturēta LCC datu bāzes apakšsadaļa par naida runas un naida noziegumu jautājumiem
 6. īstenota starptautiskā konference „Daudzveidīgas pieejas naida noziegumu un naida runas ierobežošanā un novēršanā”

 Projekta jaunumi 

 

Publicēts: 2013-11-04