Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

 1. Latvijas Cilvēktiesību centra (turpmāk – LCC) darbības mērķis ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu, sabiedrības saliedētību un iecietību un dažādu sabiedrības grupu interešu aizstāvību. Līdz ar to LCC ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam LCC iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
 2. Apstrādājot personas datus LCC ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
 3. LCC Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā LCC un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: LCC interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

4. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Latvijas Cilvēktiesību centrs, Reģ.Nr. 40008005203; Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 67039290, elektroniskā pasta adrese: office@humanrights.org.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.cilvektiesibas.org.lv.

5. Saziņai ar LCC datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz:office@humanrights.org.lv.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi, apstrādes juridiskais pamats

6. LCC apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:

6.1.lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

6.1.1.      Jūsu kā pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz LCC attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Darba likums). Saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu, LCC rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

6.1.2.       personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi tiks apstrādāti šādi Jūsu dati: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt LCC. 

6.2.lai noslēgtu līgumu pēc Jūsu pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

6.3.lai izpildītu LCC saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

6.4.saskaņā ar Jūsu piekrišanu;

6.5.likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no LCC un Datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas LCC leģitīmās (likumīgās) intereses.

6.5.1.       LCC likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

- veikt pētniecības aktivitātes un interešu aizstāvību tai skaitā, bet ne tikai, veikt tiesību aktu analīzi, politikas priekšlikumu izstrādi, sniegt rekomendācijas un atzinumus, organizēt diskusijas un izglītojošus pasākumus, sagatavot pētījumus un izpētes, un veikt citas pētniecības aktivitātes;

- informēt sabiedrību (tai skaitā biedrus, padomes locekļus un darbiniekus) par savu darbību;

- veikt saimniecisko darbību;

- pārbaudīt Jūsu identitāti pirms līguma noslēgšanas;

- nodrošināt līguma saistību izpildi;

- saglabāt Datu subjekta pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz biroju, interneta mājas lapās;

- veikt aptaujas;

- organizēt sanāksmes;

- izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

- novērst noziedzīgos nodarījumus;

- nodrošināt LCC pārvaldību, finanšu uzskaiti un analītiku;

- nodrošināt efektīvus LCC pārvaldības procesus;

- administrēt maksājumus;

- vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu un citu personu tiesisko interešu aizsardzībai;

- veikt darbinieku, brīvprātīgo un praktikantu atlasi.

 Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

7. Jūsu personas datu aizsardzībai LCC izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

8. Jūsu personas datu saņēmēji ir LCC un tās pilnvarotās personas, Jūs pats/i. LCC neizpauž trešajām personām Jūsu personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

-          ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, vai nodrošinātu IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu, mākoņdatošanas pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu; parādu piedziņas pakalpojumu; dokumentu kopēšanas, skanēšanas un iznīcināšanas pakalpojumu, utt. );

-          lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

-          saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

-          ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

-          ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LCC likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusī šīs LCC likumīgās intereses.

9. Jūsu dati netiek nodoti trešajām valstīm (tas ir, valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas). Īpašos gadījumos var tikt nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām tikai tad, ja Pārzinis un apstrādātājs ir ievērojuši Regulā paredzētos nosacījumus.

10. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

10.1.Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu LCC tiesiskās intereses. Gadījumā, ja LCC saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

10.2.tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums;

10.3.kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LCC vai Jūs varat realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, kamēr tiek īstenoti projekti, veikta pētniecība, sniegtas konsultācijas, iesniegti iebildumi vai celta vai vests prasība tiesā);

10.4.kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

10.5.kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

11. Pēc tam, kad 10. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

12. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde

Īpašu kategoriju personas dati ir dati, kas atklāj personas rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētiskie dati, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

LCC apstrādā īpašo kategoriju personas datus tikai tad, ja ir piemērojams kāds no Regulas 9.panta 2.punktā minētiem pamatojumiem.

13. Tiešsaistes sanāksmju datu apstrāde

LCC izmanto vietnes Zoom un Microsoft Teams tiešsaistes sanāksmēm, video konferencēm un tīmekļa semināriem. Noteikumi un nosacījumi, kas attiecas datu apstrādi, ir aprakstīti pielikumā “Datu privātuma paziņojums tiešsaistes sanāksmēm”.

14. Jums ir šādas tiesības:

14.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LCC leģitīmajām interesēm).

14.2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus LCC pieņem, izmantojot pastu vai elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus);

14.3. saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

14.4. Atbildi Jums LCC nosūtīs pa pastu uz Jūsu norādīto dzīvesvietas adresi vai elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski.

15. LCC nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka LCC veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu tiesā.

Noslēguma jautājums

16. LCC ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju savā tīmekļa vietnes sadaļas "Par mums".

 

   Pielikums Nr.1

Privātuma paziņojums tiešsaistes sanāksmēm

 1. LCC izmanto Zoom un Microsoft Teams kā rīkus tiešsaistes sapulču, videokonferenču un / vai tīmekļa semināru (turpmāk – tiešsaistes sapulces) rīkošanai. Zoom ir kompānijas Zoom Video Communications, Inc. Pakalpojums; Microsoft Teams ir kompānijas Microsoft Corporation pakalpojums; Google Meet ir Google LLC pakalpojums. Visas minētās organizācijas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs.

Datu pārzinis

 1. Datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Latvijas Cilvēktiesību centrs”, 40008005203; Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 67039290, elektroniskā pasta adrese: office@humanrights.org.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.cilvektiesibas.org.lv.
 2. Tiklīdz Jūs piekļūstat Zoom vai Microsoft Teams par datu apstrādi ir atbildīgs pakalpojuma sniedzējs kā datu apstrādātājs.

Datu apstrāde

3. Izmantojot Zoom vai Microsoft Teams, tiek apstrādāti dažāda veida dati. Datu apjoms ir atkarīgs no tā, kurus datus Datu subjekts ievada iepriekš piesakoties vai piedaloties tiešsaistes sanāksmē.

4. Apstrādei ir pakļauti sekojoši personas dati:

 1. Lietotāja dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs (pēc izvēles), e-pasta adrese, parole (ja netiek izmantota “vienreizēja pierakstīšanās”), profila attēls (pēc izvēles), nodaļa (pēc izvēles);
 2. Sapulces metadatni: tēma, apraksts (pēc izvēles), dalībnieka IP adrese, informācija par ierīci / aparatūru;
 3. Ierakstīšanas laikā (pēc izvēles): visu video, audio un prezentāciju ierakstu MP4 faili; visu audioierakstu m4a faili; tiešsaistes sapulces tērzēšanas teksta faili;
 4. Teksta, audio un video dati: tiešsaistes sapulces laikā jums potenciāli ir iespēja izmantot tērzēšanu, jautājumus un atbildes un aptaujas. Tur ievadītie dati tiek apstrādāti, lai padarītu tos redzamus un protokolējamus. Lai iespējotu video attēlošanu un audio atveidošanu, tikšanās laikā no Datu subjekta ierīces mikrofona un Datu subjekta ierīces videokamerām tiks apkopoti atbilstoši dati. Datu subjekts jebkurā sapulces brīdī var izslēgt kameru vai mikrofonu lietojumprogrammā Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet.
 5. Lai piedalītos tiešsaistes sapulcē vai iekļūtu tiešsaistes sanāksmju telpā, Datu subjektam jāievada vārds. Šim vārdam nav jābūt jūsu “īstajam” vārdam, bet tas var būt arī segvārds.

Apstrādes apjoms

5. LCC rīko tiešsaistes sapulces, izmantojot Zoom vai Microsoft Teams. Ja LCC vēlas ierakstīt tiešsaistes sapulces, Jūs par to tiksiet pārredzami informēts un, ja nepieciešams, tiks lūgta Jūsu piekrišana. Ieraksta gadījumā tas tiks norādīts Zoom vai Microsoft Teams lietotnē.

6.Ja tas ir nepieciešams tiešsaistes sapulces rezultātu reģistrēšanai, LCC patur tiesības reģistrēt arī tērzēšanas saturu. Tomēr tas visbiežāk nenotiks.

7.Vebināru ierakstīšanas un pārstrādes nolūkos LCC var reģistrēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus.

8.Ja Jūs esat reģistrēts Zoom vai Microsoft Teams lietotājs, tiešsaistes sapulces (sapulces metadati, tālruņa numura sastādīšanas dati, jautājumi un atbildes vebināros, aptaujas vebināros) pārskati var tikt glabāti vietnēs Zoomv vai Microsoft Teams uz laiku līdz vienam mēnesim.

Datu apstrādes pamats

9.Apstrādājot LCC darbinieku personas datus, datu apstrādes juridiskais pamats ir līgumu izpilde.

10.Gadījumos, kad Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet personas dati nav nepieciešami, lai nodibinātu, uzturētu vai izbeigtu darba attiecības, datu apstrādes juridiskais pamats ir LCC leģitīmās intereses. Šajos gadījumos LCC leģitīmās intereses ir efektīva tiešsaistes sanāksmju vadīšana.

11.Visos pārējos gadījumos, kad tiešsaistes sanāksmes notiek saistībā ar līgumattiecībām, datu apstrādes pamats ir līguma izpilde.

12.Ja nepastāv līgumattiecības, datu apstrādes pamats ir leģitīmās intereses. Arī šajā gadījumā LCC leģitīmās intereses ir efektīva tiešsaistes sanāksmju vadīšana.

Datu izpaušana

13. Personas dati, kas tiek apstrādāti saistībā ar dalību tiešsaistes sanāksmēs, parasti netiek nodoti trešām personām, ja vien tie nav tieši paredzēti izpaušanai. Tiešsaistes sanāksmju saturs, līdzīgi kā klātienes sanāksmēs, visbiežāk ir paredzēts, lai apmainītos ar informāciju ar dalībniekiem, ieinteresētajām personām vai trešajām pusēm, un tāpēc ir paredzēts izpaušanai sapulces dalībnieku starpā.

Datu apstrāde ārpus Eiropas Savienības

14. Zoom vai Microsoft Teams ir pakalpojums, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs no ASV. Tāpēc personas datu apstrāde notiek arī trešā valstī. Datu pārzinis ir noslēdzis datu apstrādes līgumus ar Zoom, Microsoft Teams vai Google Meet, kas atbilst Regulas 28. panta prasībām.

15. Atbilstošu datu privātuma līmeni garantē Zoom Video Communications, Inc., Microsoft Corporation, Google LLC sertifikāts “drošības vairogs”, kā arī tā saukto ES standarta līguma klauzulu noslēgšana.

Jūsu tiesības

16. Jums ir tiesības piekļūt saviem saglabātajiem personas datiem. Jūs var sazināties ar LCC, lai jebkurā brīdī tiem piekļūtu. Informācijas pieprasīšanas gadījumā tiks lūgts apliecināt Jūsu identitāti, lai pārliecinātos, ka informācijas pieprasītājs ir persona, par kuru uzdodas.

17.Jums ir tiesības uz labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, ja vien to paredz juridiskais pamats.

18.Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi tiesību aktu darbības jomā.

19.Jums ir arī tiesības uz datu pārnesamību.

Glabāšanas ilgums

20. LCC dzēš personas datus, kuriem nav nepieciešama turpmāka glabāšana. Glabāšanas prasības var pastāvēt, ja dati joprojām ir nepieciešami, lai izpildītu līgumiskos pienākumus. Likumā noteikto datu glabāšanas pienākumu gadījumā dzēšanu var izskatīt tikai pēc attiecīgā datu glabāšanas pienākuma beigām.

Tiesības vērsties datu aizsardzības iestādē

21. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par LCC veikto personas datu apstrādi datu aizsardzības uzraudzības iestādē Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā, kas ir pieejama vietnē dvi.gov.lv .

 

Par Mums