Ir noslēdzies starptautisks projekts „Gūstot labumu no attīstības” jeb AMITIE CODE

Ir noslēdzies starptautisks projekts „ Gūstot labumu no attīstības” jeb AMITIE CODE (Capitalizing On DEvelopment), kuru Rīgā īstenoja Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības kultūras un sporta departamentu. Kopumā projekts ir īstenots sešās ES valstīs –  Itālijā - Boloņā, Latvijā – Rīgā, Spānijā - Seviļā, Portugālē - Lūrešā, Francijā - Tulūzā un Vācijā - Hamburgā. Projekta vadošais partneris ir Boloņas pašvaldība (Itālija). 

Projekta mērķis bija veicināt lielāku sabiedrības atbalstu un palielināt Eiropas Savienības pilsoņu izpratni par tādiem savstarpēji saistītiem aspektiem kā migrācija, cilvēktiesības un attīstība.

Rīgā projekta ietvaros tika organizēti daudzi izglītojoši un informatīvi pasākumi dažādām mērķgrupām iesaistot gan vietējos, gan ārvalstu ekspertus, kā arī imigrantu pārstāvjus.

Galvenās projekta mērķgrupas bija Rīgas pedagogi, pašvaldības darbinieki, ka arī  jaunieši. Projekta galvenās aktivitātes Rīgā bija:

  • Organizēti viens trīs dienu un divi četru dienu mācību semināri Rīgas pedagogiem, kuros piedalījās 94 dalībnieki. Mācību mērķis bija veicināt skolotāju izpratni par migrāciju, cilvēktiesībām un attīstību, ka arī attīstīt to prasmes strādāt ar migrantu izcelsmes un reemigrantu skolēniem, kuriem jāpalīdz iekļauties izglītības procesā Latvijā. Papildus tika sagatavots palīgmateriāls pedagogiem darbam ar jauniebraucēju un reemigrantu bērniem izglītības iestādēs. Materiāls ir pieejams elektroniski: http://www.iksd.riga.lv/upload_file/IKSD_pievienotie/0_2017/10_2017/booklet_gala.pdf   
  • Organizēti divi četru dienu mācību semināri sociālajiem darbiniekiem, kuros piedalījās 60 dalībnieki, ka arī vienas dienas papildus apmācību seminārs abu semināru grupu dalībniekiem. Mācību mērķis bija gūt izpratni par migrācijas globālo un vietējo kontekstu, pilnveidot zināšanas par attīstības sadarbību un cilvēktiesību standartiem, padziļināt starpkultūru komunikācijas prasmes, kā arī attīstīt citas nepieciešamās prasmes un iemaņas darbā ar migrantu izcelsmes klientiem. Semināru ietvaros tika sagatavotas “Vadlīnijas pašvaldības darbiniekiem darbā ar jauniebraucējiem”, kas satur gan praktiskas rekomendācijas darbiniekiem, kas tiešā veidā strādā ar klientiem, gan rekomendācijas pašvaldībai, kā var uzlabot pakalpojumu sniegšanu jauniebraucējiem, tādējādi, veicinot to integrāciju. Vadlīnijas pieejamas elektroniski: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/news/vadlinijas-pasvaldibas-darbiniekiem-darba-ar-jauni-437/
  • Organizēti divi sešu dienu apmācību cikli jauniešiem vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Kopumā apmācībās piedalījās 44 jaunieši no dažādām Rīgas skolām. Apmācību mērķi bija veidot jauniešu izpratni par migrāciju, cilvēktiesībām un attīstību, kultūru daudzveidību un starpkultūru dialogu, izmantojot neformālās izglītības pieejas un principus; palīdzēt dalībniekiem izprast migrācijas un starpkultūru dialoga aktualitāti Latvijas kontekstā; attīstīt sociālo mediju lietot prasmi un animācijas filmu veidošanas prasmes ar migrāciju saistīto tēmu atspoguļošanai publiskajā telpā. Papildus apmācībām, katru mēnesi jauniešiem bija iespēja piedalīties tematiskās nodarbībās, lai pilnveidotu savas zināšanas ar dažādu aktivitāšu palīdzību, tiekoties ar ekspertiem dažādās jauniešiem aktuālajās jomās. Apmācību ietvaros jaunieši izveidoja savu animācijas filmiņu par projekta tēmu un piedalījās ar to starptautiskajā konkursā. Filmiņas var apskatīt jauniešu izveidotājā Facebook grupā AMTIE YOUTH Latvia:  https://www.facebook.com/amitieyouthlatvia/videos/vl.1548270051873079/1560759977328424/?type=1&theater
  • 2017. gada 1. jūnijā notika projekta noslēguma pasākums jauniešiem, kura ietvaros   dalībnieki uzzināja vairāk par migrāciju un cilvēktiesībām, iepazinās un dalījās pieredzē ar jauniešiem un interesentiem no dažādām Rīgas skolām un nevalstiskajām organizācijām,  interesanti pavadīja laiku, iepazīstot dažādas kultūras, tradīcijas un pilnveidojot savu radošumu un sadarbības prasmes interesantās darbnīcās. Pasākumā piedalījās 69 dalībnieki.
  • 2017. gadā Rīgā, līdzīgi kā citās projekta pilsētās notika īsfilmu filmēšana. To mērķis ir parādīt saikni starp migrāciju, attīstību un cilvēktiesībām, fokusējoties uz imigrantu ikdienas dzīvi Eiropā, atspoguļojot tādus aspektus kā nodarbinātība, nevienlīdzība, nabadzība, rasisms un mīlestība. Visu īsfilmu sižets ir saistīts ar vienu dienu - 2015. gada 13. novembri – kad Parīzē notika vairāki terora akti. Rīgas īsfilmas uzņemšanā piedalījās vietējie jaunieši. Visas īsfilmas var noskatīties tiešsaistē: https://video.repubblica.it/webseries/tredici-undici/ 
  • Projekta noslēgumā, 2018.gada janvārī notika trīs semināri jauniešiem, kuru ietvaros jauniešiem tika prezentēti projekta rezultāti, demonstrētās īsfilmas un notika diskusija par migrācijas ietekmi uz mūsu dzīvi un sabiedrības procesiem, par cilvēktiesībām un to realizācijas iespējām Latvijas iedzīvotājiem un migrantiem. Semināros piedalījās 73 jaunieši.

Mācību semināri tika organizēti sadarbībā ar lektoriem un ekspertiem no valsts, pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un universitātēm: Latviešu valodas aģentūru, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Kultūras ministriju, biedrībām “Patvērums “Drošā māja”, “Līdzdalības platforma”, “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”, “Izglītības attīstības centrs”, “Arābu kultūras centrs”, Maltas Migrantu patvēruma un atbalsta fonds, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Universitāti, Rīgas 15.vidusskolu, Rīgas 95.vidusskolu, Rīgas Pļavnieku pamatskolu, kā arī neatkarīgo izglītības eksperti Liesmu Osi.

Papildu informāciju par projekta aktivitātēm var atrast:

Latvijas Cilvēktiesību centra mājas lapā: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/projects/projekts-gustot-labumu-no-attistibas-amitie-code-c-344/

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājas lapā: http://www.iksd.riga.lv/public/68666.html

Projekta mājas lapā: http://amitiecode.eu/

Projekta Facebook lapā: https://www.facebook.com/pg/AMITIEproject

Projekts „Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE - Capitalizing On DEvelopment)” tiek līdzfinansēts Eiropas Komisijas programmas „Nevalstiskais sektors un vietējās pašvaldības – Sabiedrības apziņas paaugstināšana par attīstības un izglītības jautājumiem attīstībai Eiropā” ietvaros. Latvijas Cilvēktiesību centra līdzfinansējuma daļu atsevišķo pasākumu organizēšanā ir piešķīris Sabiedrības integrācijas fonds no Valsts budžeta līdzekļiem “NVO līdzfinansējuma programmas” ietvaros. 

Publicēts: 2018-01-19