Ir noslēdzies projekts “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību – informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība”

Trīs gadu laikā esam īstenojoši virkni aktivitāšu, kuras palīdzēja vispusīgi turpināt un stiprināt mūsu darbu iecietīgākas sabiedrības veidošanā. Projektu finansēja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Projekts īstenots kopā ar sadarbības partneriem - biedrībām “Līdzdalības platforma” un “Make Room Europe”.

Projektā tika īstenota unikāla NVO apmācību programma, kurā piedalījās 28 dalībnieki, kas pārstāvēja 24 biedrības no dažādiem Latvijas reģioniem. Programmas ietvaros biedrību pārstāvji ne tikai apguva zināšanas par pret-diskriminācijas jautājumiem, bet arī ar mentoru palīdzību izstrādāja un īstenoja savas iniciatīvas iecietības veicināšanai un dažādu mērķgrupu informētības palielināšanai par to, kā reaģēt uz diskrimināciju un naida noziegumiem/runu. NVO iniciatīvās piedalījās skolēni, jaunieši, jaunās māmiņas, seniori,  sociālie darbinieki, cilvēki ar invaliditāti, biedrību pārstāvji u.c. Programmas rezultātā dalībnieki ieguva zināšanas un iemaņas, lai turpmāk sadarbībā ar savas organizācijas biedriem varētu īstenot pasākumus saistībā ar programmā apskatītajiem jautājumiem.

Projektā tika sniegtas juridiskās konsultācijas un palīdzība cietušajiem no diskriminācijas, naida noziegumiem un naida runas, tostarp LCC juristi ir pārstāvējuši Ukrainas pilsoni tiesā saistībā ar diskrimināciju pakalpojumu pieejamībā, kā rezultātā cietušajai tika izmaksāta morālā kaitējuma kompensācija 1000 eiro apmērā. Projekta laikā tika iesniegta viena sūdzība Eiropas Cilvēktiesību tiesai saistībā ar homofobisku naida noziegumu. Citā homofobiskā noziegumā cietušajiem tika sniegta juridiskā palīdzība un nodrošināta pārstāvība tiesas sēžu laikā.

Projektā tika organizēti 13 informatīvie semināri dažādām mērķgrupām. Sešos informatīvajos semināros ar nosaukumu “Diskriminācija, naida noziegumu/naida runa: ko Es varu darīt?” piedalījās Latvijā dzīvojošie imigranti, ārvalstu studenti, bēgļi un patvēruma meklētāji, tostarp Ukrainas civiliedzīvotāji. Viens seminārs “Romi par iecietību un pret diskrimināciju!” tika organizēts specifiski par romu kopienas jautājumiem. Tajā piedalījās romu mediatori, romu NVO pārstāvji, romu aktīvisti, kā arī ne-romu organizāciju pārstāvji, kas strādā ar romu tiesību jautājumiem dažādos Latvijas reģionos. Seši semināri - Daugavpilī, Ērgļos, Stāķos un Madonā - tika organizēti tieši jauniešiem. Semināros dalībnieki uzzināja, kā atpazīt diskrimināciju, naida noziegumus un naida runu, kur par to ziņot un kur var saņemt palīdzību.

Projektā tika publicēti un izplatīti vairāki informatīvie materiāli par to, kas ir diskriminācija, naida noziegumi un naida runa un kur par tiem ziņot. Bukleti ir pieejami latviešu, angļu un krievu valodās. Ir apkopoti un publicēti 10 stāsti par cilvēku pieredzi, saskaroties ar diskrimināciju/naida noziegumiem Latvijā. Bukleti satur informāciju arī par to, kur cilvēks var vērsties pēc palīdzības līdzīgos gadījumos. Tāpat rakstos un intervijās dažādiem plašsaziņas līdzekļiem LCC pārstāvji par šiem jautājumiem informēja arī plašāku sabiedrību .

Projektā tika veikts pētījums “Naida runa Latvijā: tendences un izaicinājumi”, kas apkopo aktuālos jautājumus saistībā ar naida runas izpausmēs un tās mazināšanas iespējām. Pētījumā ir ietverti rezultāti no naida runas monitoringa, kas tika veikts dažādās interneta vietnēs. Papildus pētījums satur aptaujas rezultātus par Latvijas NVO pieredzi ar naida runu.

Projektā tika stiprināta sadarbība starp NVO un tiesību aizsardzības iestādēm naida noziegumu un naida runas apkarošanas jomā. Tika organizēti divi semināri Ieslodzījuma vietu pārvaldei, kuros piedalījās 133 dalībnieki. Semināra rezultātā tika veicināta sadarbība arī starp Latvijas Cilvēktiesību centru, Līdzdalības platformu, Valsts probācijas dienestu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem, kuriem ir nozīmīga loma notiesāto par naida noziegumiem resocializācijā un attiecīgi turpmākā šādu noziegumu prevencijā.

Projektā tika organizēta apaļā galda diskusija, lai nodibinātu kontaktus un veicinātu turpmāko sadarbību starp Valsts un pašvaldības policiju un NVO, kas cieši strādā ar naida noziegumu riskam pakļautām grupām.

2023. gada 14. decembrī risinājās projekta konference Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību – aktuālie izaicinājumi un risinājumi naida runas un naida noziegumu mazināšanā. Tās mērķis bija aplūkot aktualitātes neiecietības, jo sevišķi naida runas un naida noziegumu mazināšanas jautājumos, kā arī apspriest pašreizējos izaicinājumus un iespējamos risinājumus. Konferencē tika aplūkota citu valstu prakse, dažādu iesaistīto pušu, tostarp tiesību aizsardzības, valsts, izglītības iestāžu un NVO loma un daudzveidīgas pieejas naida runas un naida noziegumu mazināšanai.

Uz projekta aktivitāšu bāzes LCC turpinās attīstīt iniciatīvas un projektus, lai sekmētu iecietīgākas sabiedrības veidošanos Latvijā.

Publicēts: 2024-04-01