Čigānu stāvoklis Latvijā

Šajā pētījumā tiek izsekota situācija dažās no galvenajām dzīves jomām, kurās čigāniem citviet pasaulē nākas saskarties ar tiešu un netiešu diskrimināciju, kurā vainojami ne tikai indivīdi, bet arī valsts un tās iestādes.
Pētījums ir tapis ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un Eiropas Savienības (ES) finansiālu atbalstu. Par pētījumā sniegto informāciju ir atbildīgs Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs. Pētījumā sniegtie viedokļi nav oficiālā SIF un ES nostāja.

Rasisms pret čigāniem, tāpat kā pret ebrejiem, Eiropā un citur pasaulē ir atzīts par īpašu problēmu pretdiskriminācijas jomā, kurai pievēršama prioritāra uzmanība visās valstīs, kur dzīvo čigāni. Taču Latvijā līdz šim nav bijusi apkopota informācija par šīs tautības pārstāvju situāciju valstī. Tas varētu būt skaidrojams ar diviem pamatiemesliem. Pirmkārt, plaši ir izplatīta pusoficiāla doma, ka salīdzinājumā ar milzīgajām diskriminācijas problēmām un atklāto vardarbību, ar kurām čigāni ikdienā sastopas citās Austrumeiropas valstīs, čigāniem Latvijā ir labvēlīgāka situācija. Otrkārt, pirmie desmit atgūtās neatkarības gadi Latvijā minoritāšu jautājumos tika aizņemti ar skaitliski lielajām minoritātēm, un tādēļ galvenokārt tieši ar pilsonības un valodas jautājumiem. Ja vērtē šos kritērijus, tas pastiprina iespaidu, ka ar čigāniem mūsu valstī viss ir kārtībā: 92% čigānu ir Latvijas pilsoņi un 66% brīvi runā latviski.

Taču, no otras puses, aptaujas un kontakti sadzīves līmenī rāda, ka par čigāniem plaši izplatīti ir negatīvi stereotipi. Medijos ik pa laikam parādās informācija par rasisma vai diskriminācijas gadījumiem pret čigāniem, saistīti gan ar neielaišanu kafejnīcās vai bāros, gan ar aizdomīgu vardarbības izpausmi no tiesībsargājošo iestāžu darbinieku puses. Šī pretruna Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrā rosināja vēlmi apkopot informāciju par čigānu situāciju dažādās sociālās jomās mūsdienu Latvijā. Pētījumā ir iekļautas vairākas jomas, tādēļ nebija iespējams izdarīt tik sīku analīzi, lai sniegtu galīgas un precīzas rekomendācijas katrā no tām. Informācija apkopota, lai gūtu pārskatu un būtu pamats sīkākai analīzei jau pa atsevišķām šeit norādītām jomām, ar mērķi izstrādāt konkrētas rekomendācijas un valsts rīcības plānu rasisma un diskriminācijas izskaušanai pret čigāniem.

Autori:
Dace Lukumiete - LCESC pētniece
Signe Martišūne - LCESC pētniece
Maija Mauriņa - projekta asistente

Pielikumi

Publicēts: 2004-02-26