Juridiskās palīdzības saņemšanas iespēju paplašināšana patvēruma meklētājiem Latvijā

Projektā ir ieplānota juridiskās palīdzības pakalpojumu (intervijas ar patvēruma meklētajiem, mutiskas un rakstiskas konsultācijas uz vietas, vizītes uz patvēruma meklētāju aizturēšanas un izmitināšanas vietām, pārstāvniecība tiesā, apelācijas sūdzību sagatavošana, pieteikumu sagatavošana tiesām, citu iesniegumu un lūgumu vēstuļu sagatavošana, pārstāvniecība patvēruma intervijās) sniegšana no 30 līdz 40 patvēruma meklētājiem.

Projektu atbalsta Eiropas Bēgļu fonds (vadošā iestāde ir LR Iekšlietu ministrija)

Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt patvēruma procedūru kvalitātes paaugstināšanos atbilstoši LR Patvēruma likumam, ES un starptautiskajām tiesību normām.

Projekta specifiskais mērķis: Paplašināt patvēruma meklētāju iespējas saņemt kvalitatīvu juridisko palīdzību.

Projekta realizācijas laiks: 01.11.2011 – 30.06.2012

Projekta mērķa grupas: patvēruma meklētāji

Projekta aktivitātes:

1.      Atbalsts patvēruma meklētājiem

Projekta ietvaros LCC juridisko palīdzību sniedz šādās situācijās:

1. Patvēruma meklētājam, kuriem ir augsts risks saskarties ar vajāšanu pēc Patvēruma likumā noteiktajiem kritērijiem vai smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem savā izcelsmes valstī.

2. Mazaizsargātajiem patvēruma meklētājiem (nepilngadīgie, nepilngadīgie bez pavadības, invalīdi, veci cilvēki, grūtnieces, vientuļi vecāki ar mazgadīgiem bērniem un personas, kas pārcietušas spīdzināšanu, izvarošanu vai cita veida nopietnu psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību).

Turpinot iepriekšējās aktivitātes, projekts arī liks pamatu juridiskās palīdzības sniegšanai patvēruma meklētajiem, kuri atradīsies Aizturēto ārzemnieku un patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Daugavpilī.

2.      Informācijas un publicitātes pasākumi

Projekts paredz informācijas un publicitātes pasākumus Daugavpilī (apaļā galda diskusiju projekta sākumā un semināru ar preses konferenci projekta beigās), lai informētu valsts iestāžu pārstāvjus, tiesnešus, juristu/advokātus un NVO par LCC projektu un aktuālajiem patvēruma procedūru jautājumiem Latvijā un ES, veicinātu diskusiju par sadarbības iespējām projekta ietvaros, pieredzes apmaiņu un celtu plašākas sabiedrības izpratni par patvēruma jautājumiem.

LCC projekta rezultātu apkopojums tiks izplatīts pa pastu atbildīgajām valsts iestādēm (PMLP, Valsts robežsardze, Juridiskās palīdzības administrācija u.c.), kā arī ievietots LCC mājas lapā.

Kontaktpersona: Svetlana Djačkova, tālr. 67039297

INFROMĀCIJA PAR PROJEKTA REZULTĀTIEM

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Bēgļu fonda līdzekļiem.

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

Publicēts: 2011-11-07