Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt patvēruma procedūru kvalitātes paaugstināšanos atbilstoši LR Patvēruma likumam, ES un starptautisko tiesību normām. Projekts paredz LCC juridiskās palīdzības sniegšanas patvēruma meklētājiem turpināšanu un juridiskās palīdzības kvalitātes padziļināšanu, jo īpaši, pieteikumu tiesai sagatavošanā.

 Projekta mērķa grupa

Projekta ietvaros juridiskā palīdzība tiks sniegta patvēruma meklētājiem, kuriem ir augsts risks saskarties ar vajāšanu pēc Patvēruma likumā noteiktajiem kritērijiem vai smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem savā izcelsmes valstī un mazaizsargātajām grupām (nepilngadīgie, nepilngadīgie bez pavadības, invalīdi, veci cilvēki, grūtnieces, vientuļi vecāki ar mazgadīgiem bērniem un personas, kas pārcietušas spīdzināšanu, izvarošanu vai cita veida nopietnu psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību).

Aktivitātes

Projektā ir ieplānota juridiskās palīdzības (t.sk. intervijas ar patvēruma meklētajiem, konsultācijas uz vietas, vizītes uz patvēruma meklētāju aizturēšanas un izmitināšanas vietām, pārstāvniecība tiesā, pieteikumu sagatavošana tiesai, citu iesniegumu un lūgumu vēstuļu sagatavošana, pārstāvniecība patvēruma intervijās) sniegšana 40 līdz 50 patvēruma meklētājiem. Tāpat projektā ir plānots turpināt padziļināt juridiskās palīdzības kvalitāti darbā ar patvēruma meklētajiem, jo īpaši pētot un izmantojot darbā aktuālos ECT un ES tiesas spriedumus.

Projekta ietvaros ir paredzēts seminārs Rīgā, lai informētu valsts iestāžu pārstāvjus, tiesnešus, juristu/advokātus un nevalstiskās organizācijas par LCC projektu un aktuālajiem patvēruma procedūru jautājumiem, kā arī veicinātu dažādu institūciju savstarpējo sadarbību un juridiskās palīdzības kvalitāti. LCC projekta rezultātu apkopojums tiks izplatīts pa pastu atbildīgajām valsts iestādēm (PMLP, Valsts robežsardze, Juridiskās palīdzības administrācija u.c.), kā arī ievietots LCC mājas lapā.

Projekta realizācijas laiks: 01.07.2012 – 30.04.2013

Kontaktpersona: Svetlana Djačkova, tālr. 67039297

 Projektu atbalsta Eiropas Bēgļu fonds (vadošā iestāde ir LR Iekšlietu ministrija)

 Pa šo informācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.Projekts tiek finansēts no Eiropas Bēgļu fonda līdzekļiem. http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

2013.gada 29.aprīlī Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) organizēja semināru "Aktuālie patvēruma procedūru jautājumi Latvijā un Eiropas Savienībā"

Publicēts: 2012-07-02