Starptautiska konference "Slēgtu iestāžu neatkarīga uzraudzība Baltijas valstīs"

2006. gada 27. - 28. aprīlī Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Asociāciju spīdzināšanas novēršanai (Association for the Prevention of Torture,www.apt.ch) un ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu organizēja starptautisku konferenci par Baltijas valstu slēgto iestāžu (cietumu, policijas izolatoru, psihoneiroloģisko slimnīcu, u.c.) neatkarīgas uzraudzības mehānismu praktiskās darbības pieredzi un efektivitāti.

Latvijā ir turpat 100 slēgto iestāžu, kurās 2005.gadā tika ievietotas un ilglaicīgi vai īslaicīgi uzturējās ap 45 000 personas. Šobrīd slēgto iestāžu uzraudzību veic dažādas institūcijas. Tāpēc, lai sekmētu šo uzraudzības mehānismu darbības efektivitāti indivīdu tiesību aizsardzībā, nepieciešams tos stiprināt.

Konferences pirmajā dienā tika sniegts pārskats par Baltijas valstu slēgto iestāžu neatkarīgu uzraudzības mehānismu (ombudinstinstitūciju) praktisko pieredzi, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu (Nīderlandes, Lielbritānijas) labās prakses piemēriem neatkarīgas uzraudzības veikšanā gan nacionālā, gan vietējā līmenī. Vienlaikus tika pievērsta uzmanība prokuratūras lomai slēgtu iestāžu uzraudzībā. Asociācijas spīdzināšanas novēršanai (APT) pārstāvji iepazīstināja ar ANO Spīdzināšanas izskaušanas konvencijas Papildprotokolu, tā prasībām un līdzšinējiem globālās kampaņas rezultātiem. Papildprotokols paredz komitejas izveidi ANO līmenī, kas veiktu regulāras vizītes uz slēgtajām iestādēm organizācijas dalībvalstīs. Tāpat Papildprotokola mērķis ir sekmēt dalībvalstu nacionālo uzraudzības mehānismu izveidi un stiprināšanu. 

Konferences otrajā dienā tika apspriesta Papildprotokola ratificēšanas nepieciešamība un ieviešanas iespējas Baltijas valstīs. 

Pasākuma programma

27. aprīlī

9:00–9:30 Dalībnieku reģistrācija

9:30–9:45 Oficiālā atklāšana: Anhelita Kamenska, Latvijas Cilvēktiesību centrs, un Matthew Pringle, Asociācija spīdzināšanas novēršanai (APT, Šveice)

Slēgtu iestāžu uzraudzība (monitorings) ļaunprātīgas apiešanās un spīdzināšanas novēršanā: Baltijas valstu slēgtu iestāžu neatkarīgu uzraudzības mehānismu praktiskā pieredze

9:45-10:15 Latvijas Cilvēktiesību centra pētījums “Slēgtu iestāžu neatkarīgi uzraudzības mehānismi Latvijā” galvenie secinājumi (PPT, 233.50 KB) Anhelita Kamenska, Latvijas Cilvēktiesību centrs

10:15-10:45 Valsts Cilvēktiesību biroja vizītes ieslodzījuma vietās (DOC, 42.50 KB), Ineta Piļāne, Valsts Cilvēktiesību birojs (Latvija)

10:45-11:15 Allar Joks, Igaunijas Justīcijas kanclers

11:15-11:45 Kafijas pauze

11:45-12:15 Slēgtu iestāžu uzraudzība: Lietuvas Seima Parlamentārā ombuda pieredze, Dalia Žukauskiene, Lietuvas Seima Parlamentārais ombuda birojs

Labās prakses piemēri citās valstīs

12:15-12:45 Linda Moore, Ziemeļīrijas Cilvēktiesību komisija

12:45-14:00 Pusdienas

14:00–14:30 Pieter Stoffelen, bij. Amsterdamas - Amstellandes reģiona policijas īslaicīgās aizturēšanas kameru uzraudzības komisijas priekšsēdētājs, Nīderlande

14:30–15:00 Prokuratūras loma slēgtu iestāžu uzraudzībā, Erik Svanidze, Eiropas Padomes cilvēktiesību eksperts, bij. Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas loceklis, Gruzija

15:00-15:30 Jautājumi un diskusija

15:30–15:45 Kafijas pauze

15:45–16:45 ANO Spīdzināšanas izskaušanas konvencijas Papildprotokols: jaunas iespējas slēgtu iestāžu monitoringa kontekstā (DOC, 160.00 KB) Matthew Pringle, Eiropas un Vidusāzijas programmu vadītājs, APT (Šveice):

ANO Spīdzināšanas izskaušanas konvencijas Papildprotokols: jauns instruments darbības priekšvakarā

Globālā kampaņa: dalībnieki, stratēģija un rezultāti

Valstu piemēri par ANO Papildprotokola ieviešanu

Edouard Delaplace, ANO un Juridiskās programmas vadītājs, APT

Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komiteja un ANO Spīdzināšanas izskaušanas konvencijas Papilprotokols: līdzības, atšķirības un iespējas preventīvas darbības veikšanā,

16:45-17:15 ANO Spīdzināšanas izskaušanas konvencijas Papildprotokola ratificēšana un ieviešana. ANO Spīdzināšanas izskaušanas konvencijas Papildprotokola ieviešana Lielbritānijā un konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību, John Kissane, Konstitucionālo lietu departaments, Lielbritānija

17:15-18:00 Jautājumi un diskusija 

Diskusija: nākotnes izaicinājumi

28. aprīlis

ANO Spīdzināšanas izskaušanas konvencijas Papildprotokola iespējamā ieviešana Baltijas valstīs

9:00-9:30 Igaunija – Vai ratificēšana jau 2006.gadā?, Mai Hion, Igaunijas Ārlietu ministrijas Cilvēktiesību nodaļa, Allar Jõks, Igaunijas Justīcijas kanclers

9:30-10:00 Asociācijas spīdzināšanas novēršanai  izstrādātie pārbaudes kritēriji nacionālā preventīvā uzraudzības mehānisma atbilstībai ANO Spīdzināšanas izskaušanas konvencijas papildprotokola prasībām, Matthew Pringle, Eiropas & Vidusāzijas programmu vadītājs, Asociācija spīdzināšanas novēršanai

10:00-11:00 Baltijas valstu darba grupas: Papildprotokola ieviešana praksē

11:00–11:30 Kafijas pauze

11:30–13:30 Grupu ziņojumi

Lietuva

Ārlietu vai Tieslietu ministrijas pārstāvis

Parlamentārā ombuda birojs

NVO

Latvija

Emīls Plaksiņš, LR Ārlietu ministrijas pārstāvis

Valsts Cilvēktiesību biroja pārstāvis

Latvijas Cilvēktiesību centrs

Igaunija

Diskusija: nākotnes izaicinājumi

Pielikumi

Publicēts: 2006-04-28