Seminārs „Naida motivēti noziegumi/runa – izaicinājumi Latvijai”

2017. gada 20. decembrī, Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) sadarbībā ar Valsts policijas koledžu organizēja semināru „Naida motivēti noziegumi/runa – izaicinājumi Latvijai”. Seminārs notika projekta “Cīnoties ar naida noziegumiem. Labo prakšu identificēšana krimināllikumu piemērošanas un notiesāšanas nosacījumiem attiecībā uz naida motivētiem noziegumiem Eiropas Savienībā” ietvaros, kurā iesaistītas NVO un akadēmiskas institūcijas no Zviedrijas, Čehijas Republikas, Lielbritānijas un Īrijas.

Semināru atklāja Valsts policijas koledžas direktors R.Kviesītis, kurš uzsvēra naida noziegumu jautājumu aktualitāti un svarīgumu. Seminārā ievadā LCC direktore A.Kamenska iezīmēja naida noziegumu/naida runas jautājumu vēsturi un jaunākās attīstības tendences Latvijā un Eiropas Savienībā saistībā ar likumdošanu, šo noziegumu izmeklēšanu, novēršanu un tiesu praksi.

Seminārā tika prezentēti projekta nacionālā ziņojuma rezultāti, kura ietvaros tika intervēti 30 Latvijas tiesneši, prokurori, advokāti un policijas darbinieki. Projekta pētījuma rezultātus, kā arī Valsts policijas vadlīnijas naida noziegumu identificēšanai un izmeklēšanai prezentēja Valsts policijas koledžas un Rīgas Stradiņa universitātes lektors  Dr.iur. Ē.Treļs.

Semināra otrajā daļā notika diskusija par Latvijas praksi un izaicinājumiem naida motivētu noziegumu identificēšanā un izmeklēšanā, sadarbības iespējām starp nevalstiskajām organizācijām un tiesībsargājošām iestādēm. Paneļdiskusijā piedalījās Ģenerālprokuratūras, Rīgas tiesu apgabala prokuratūras, Valsts policijas, Tiesībsarga, Valsts policijas koledžas un LCC pārstāvji.

Pēc diskusijasValsts policijas koledžas lektores E. Lipe un A. Lukstraupe iezīmēja dažādus naida noziegumu rašanās un ietekmes aspektus, kā, piemēram, naida noziegumu saistību ar terorismu, naida noziegumus un personības traucējumus. 

Seminārā piedalījās 81 dalībnieks no dažādiem Latvijas reģioniem – 6 prokuratūras pārstāvji, 21 Valsts policijas pārstāvis, 6 Valsts policijas koledžas pārstāvji un 44 koledžas kadeti, 2 Tiesībsarga biroja pārstāvji un 2 LCC pārstāvji. 

Noderīgi materiāli:

Naida runas un naida noziegumu atpazīšanas un izmeklēšanas prakses problēmaspekti Latvijas Republikā

http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/publikacijas/naida_noziegumu_un_naida_runas_izmeklesana_lv_2016_1496214733.pdf

Vadlīnijas “Naida noziegumu” identifikācijai un novēršanai

http://www.vp.gov.lv/?id=811

Seminārs tika organizēts projektā Nr. JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6738“Cīnoties ar naida noziegumiem. Labo prakšu identificēšana krimināllikumu piemērošanas un notiesāšanas nosacījumiem attiecībā uz naida motivētiem noziegumiem Eiropas Savienībā”. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Latvijas Cilvēktiesību centra līdzfinansējuma daļu, no kuras tiek segta semināra organizēšana finansē Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem “NVO līdzfinansējuma programmas” ietvaros. 

 

Pielikumi

Publicēts: 2017-12-21