Organizēts seminārs “Juridiskās palīdzības sniegšanas patvēruma meklētājiem aktuālie teorētiskie un praktiskie jautājumi”

2016.gada 20.aprīlī Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar ANO Augstā komisāra bēgļiem (UNHCR) Ziemeļeiropas reģionālo biroju organizēja izglītojošo semināru juridiskās palīdzības sniedzējiem patvēruma jomā “Juridiskās palīdzības sniegšanas patvēruma meklētājiem aktuālie teorētiskie un praktiskie jautājumi”.

Semināra mērķis bija veicināt juridiskās palīdzības sniedzēju un citu speciālistu izpratni par patvēruma jomu, juristu tīkla izveidi un diskusijas par aktuālajiem jautājumiem patvēruma jomā. Semināra laikā dalībniekiem bija iespēja uzdot jautājumus, izteikt komentārus, kā arī dalīties savā profesionālajā pieredzē. Dalībnieki pilnvērtīgi izmantoja šo iespēju, aktīvi iesaistoties diskusijās.

Seminārā piedalījās 19 dalībnieki, kas pārstāvēja jurista profesijas atšķirīgas jomas, tostarp zvērināti advokāti un valsts pārvaldes pārstāve. Absolūts vairākums dalībnieku pieder pie praktizējušiem juristiem un speciālistiem sociālajā jomā, kuriem papildu zināšanas noder ikdienas darbā.

UNHCR Ziemeļeiropas reģionālā biroja pārstāvis Marčels Koluns (Marcel Colun) informēja dalībniekus par bēgļa un alternatīva statusa tiesiskajām atšķirībām, tiesību avotiem patvēruma jomā, informācijas avotiem par cilvēktiesību sistēmu atšķirīgajās pasaules valstīs, kā arī aplūkoja tās tiesiskās saistības, kas valstij izriet no ES direktīvām.

Latvijas Cilvēktiesību centra jurists/monitors Edgars Oļševskis sniedza ieskatu starptautiskās aizsardzības tvērumā, tiesiski nozīmīgajiem aspektiem, kuriem valstij jāpievērš uzmanība patvēruma lietās, kā arī valsts tiesiskajām saistībām cilvēktiesību jomā. Diskusiju laikā Edgars Oļševskis sniedza atbildes un skaidrojumus par cilvēktiesību piemērošanu un valsts saistībām patvēruma jomā.

Latvijas Cilvēktiesību centra pētniece Svetlana Djačkova pastāstīja par valstiskā statusa veidiem Latvijas Republikā, pievēršoties arī bezvalstnieku statusa iegūšanas problemātikai.

Latvijas Cilvēktiesību centra juriste Jevgēnija Nerugale sniedza detalizētu pārskatu par juridiskās palīdzības sniegšanas kārtību patvēruma meklētājiem, īpašu uzmanību pievēršot aizturēšanas lietām. Pārskatā tika analizēti Latvijas Republikas, ES un starptautiskie normatīvie tiesību akti un to piemērošanas tiesiskie aspekti, kā arī tika aplūkota iestāžu un tiesu prakse patvēruma jomā. Jevgēnija Nerugale dalījās savā profesionālajā pieredzē un aktīvi iesaistījās diskusijā, norādot uz problēmjautājumiem praksē.

Organizācijas “Sarkanais Krusts” Lietuvas Republikas pārstāvniecības juriste Egle Samučovaite (Eglė Samuchovaitė) sniedza ieskatu Lietuvas pieredzē patvēruma jomā, kā arī juridiskās palīdzības sniedzēju tīkla izveidē. Viņa aplūkoja Lietuvas Republikas Augstākās tiesas judikatūru, norādot labas prakses piemērus tiesību uz privātās dzīves nodrošināšanā aizturētajiem patvēruma meklētājiem, tiesībās uz taisnīgu tiesu, bērnu tiesību aizsardzībā un citos jautājumos. Egle Samučovaite informēja, ka Lietuvas Republikā Sarkanā Krusta izveidotais tīkls sastāv no 17 juristiem, kuri rīko tikšanās vismaz reizi gadā, kā arī ar e-pasta starpniecību dalās jaunākajā informācijā, avotos un citos tiesiski svarīgajos jautājumos. Šī pieredze un sniegti padomi ir uzskatāmi par vērtīgiem, un Latvijas cilvēktiesību centrs sadarbībā ar UNHCR to izmantos juristu tīkla izveidei Latvijā.

Seminārs veicināja diskusijas par UNHCR, Latvijas Cilvēktiesību centra, Juridiskās palīdzības administrācija un juridiskās palīdzības sniedzēju savstarpējo sadarbību patvēruma jomā.

Seminārs tika organizēts UNHCR atbalstītā projekta „Robežu monitorings un juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā” ietvaros. Projektu finansē UNHCR.

 

Pielikumi

Publicēts: 2016-04-21