Konference “Atgriešanas direktīvas īstenošana: izaicinājumi un labās prakses Centrālās un Austrumeiropas valstīs”

26. un 27.maijā Latvijas Cilvēktiesību centrs rīko starptautisko konferenci “Atgriešanas direktīvas īstenošana: izaicinājumi un labās prakses Centrālās un Austrumeiropas valstīs”. Konference tiek organizēta projekta 'Labo prakšu attīstība: Atgriešanas direktīvas efektīvākas ieviešanas veicināšana Latvijā, Lietuvā un Slovākijā' ietvaros, ko vada Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Lietuvas Sarkanais Krusts Lietuvā un Cilvēktiesību līga (Human Rights League, Slovākija). 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (Eiropas Atgriešanās fonds Briselē)


Konferences programma: 

1.diena

9:00 – 9:15 – Dalībnieku reģistrācija

9:15 – 9:30 Konferences atklāšana

Anhelita Kamenska, Latvijas Cilvēktiesību centra (LCC) direktore

Svetlana Djačkova, LCC

9:30 – 10:50 1.sesija – Starptautiskais tiesiskais regulējums atgriešanas jomā

Šajā sesijā tiks sniegs pārskats par spēkā esošo starptautisko un Eiropas tiesisko regulējumu par atgriešanas jomu, kā arī situāciju un izaicinājumiem standartu īstenošanā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta neizraidīšanas principa īstenošanai, Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas (CPT) standartu lomai piespiedu izraidīšanas monitoringā, kā arī situācijai ES līmenī.

Moderators:Svetlana Djačkova, LCC

Runātāji:

 • CPT standarti un prakse imigrantu aizturēšanas vietu un piespiedu izraidīšanas monitoringā, Antonius Van Kalmthout, CPT pārstāvis no Nīderlandes
 • Attīstība ES līmenī, Molnár Tamás, bijušais Atgriešanas direktīvas kontaktpunkta grupas loceklis (2009.–2015.gadā), vadošais padomnieks starptautiskajās tiesībās, Valsts Sekretariāta Ungāru minoritāšu un diasporas jautājumos vadītāja vietnieks (Ungārija)

10:50 – 11:00 – Jautājumi, diskusija

11.00– 11.30 – Kafijas pauze

11.30 - 13.15 – 2.sesija – Aizturēšana un aizturēšanas alternatīvas atgriešanās procesā

Šajā sesijā tiks sniegts pārskats par normatīvajām un procesuālajām garantijām (vai to trūkumu) dažādās valstīs. Īpaši tiks aplūkota aizturēšanas prakse un aizturēšanas alternatīvu piemērošana.

Moderators: Zuzana Stevulova, Cilvēktiesību līga (Slovākija)

Runātāji:

 • Pētījuma par aizturēšanas alternatīvām Eiropā prezentācija, Jerome Phelps, Starptautiskās koalīcijas aizturēšanas jautājumos (IDC) padomnieks, nevalstiskās organizācijas “Detention Action” direktors (Lielbritānija)
 • Projekta “Labo prakšu attīstība” galveno rezultātu prezentācija, Lyra Jakuleviciene, projekta starptautiskā eksperte
 • Aizturēšanas tiesiskā uzraudzība Eiropā un Ungārijā, Molnár Tamás, vadošais padomnieks starptautiskajās tiesībās, Valsts Sekretariāta Ungāru minoritāšu un diasporas jautājumos vadītāja vietnieks (Ungārija)
 • Aizturēšanas un aizturēšanas alternatīvu piemērošana imigrācijas politikas kontekstā Polijā”, Anna Pilaszek, Halina Niec Juridiskās palīdzības centra (Polija), juriste

 

13:15 – 13:30 – Jautājumi, diskusija

13:30 – 14:30 – Pusdienas

14:30 – 15:00 -  Grāmatas “Rokasgrāmata par Eiropas tiesisko regulējumu patvēruma, robežu un imigrācijas jomā” prezentācija, Adriano Silvestri, ES Pamattiesību aģentūras Brīvību un tiesību departamenta Patvēruma, robežu un migrācijas nodaļas vadītājs (FRA)

15:00 – 16:50 – 3.sesija – Piespiedu izraidīšanas monitorings

Šī sesija aplūkos situāciju un labās prakses piespiedu izraidīšanas monitoringa jomā.

Moderators: Svetlana DjačkovaLCC

Runātāji:

 • Piespiedu izraidīšanas monitorings Eiropas Savienībā: standarti, labās prakses un problemātiskie jautājumi, Adriano Silvestri, FRA
 • Piespiedu izraidīšanas monitoringa projekta prezentācija, Charlotte d’Elloy, Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) programmas asistente
 • Austrijas pieredze piespiedu izraidīšanas monitoringā, Günter Ecker, Cilvēktiesību asociācijas direktors
 • Čehijas ombuda pieredze piespiedu izraidīšanas monitoringa veikšanā, Ondrej Vala, Čehijas ombuda biroja jurists

16:50 – 17:15 – Jautājumi, diskusija

17:30 – 18:30 – Projekta koordinācijas sanāksme (partneru organizācijām)

19:00 – Vakariņas

2.diena

9:30 – 10:00 Rīta kafija/tēja 

10:00 – 11:00 – 4.sesija – Īpaši mazaizsargāto grupu atgriešana

Šajā sesijā tiks pievērsta uzmanība īpaši mazaizsargāto grupu, sevišķi nepilngadīgo bez pavadības, identifikācijai un aizsardzībai. Tiks aplūkoti vecuma noteikšanas jautājumi un standartu attīstība šajā jomā.

Moderators: Egle Samuchovaite, Lietuvas Sarkanais krusts

Runātāji:

 • Īpaši mazaizsargātās grupas atgriešanās procesā un vecuma noteikšana: Slovākijas pieredze, Zuzana Stevulova, Cilvēktiesību līgas direktore
 • Lietuvas pieredze: attīstība un izaicinājumi, Egle Samuchovaite, Lietuvas Sarkanā krusta juriste                                                                                                             

11:00 – 11:30 – Jautājumi, diskusija

12:00 – 13:00 - Pusdienas

13:00 – 14:00 Darba grupas rekomendāciju un labo prakšu izstrādei

 • Aizturēšanas alternatīvas
 • Piespiedu izraidīšanas monitorings
 • Īpaši mazaizsargātās grupas

14:00 – 14:40 Darba grupu prezentācijas

14:40 – 15:00 Secinājumi un rekomendācijas

 • Lyra Jakuleviciene, eksperte
 • Svetlana Djačkova, LCC

Publicēts: 2015-05-25