Labo prakšu attīstība: Atgriešanas direktīvas efektīvākas ieviešanas veicināšana Latvijā, Lietuvā un Slovākijā

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (Eiropas Atgriešanās fonds Briselē)

Projekta partneri

Latvijas Cilvēktiesību centrs (vadošā organizācija)

Lietuvas Sarkanais Krusts Lietuvā

Cilvēktiesību līga (Human Rights League) Slovākijā

Projekta mērķi

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt likumdošanas un prakses atgriešanas jomā atbilstību Atgriešanas direktīvai un starptautiskajiem standartiem Latvijā, Lietuvā un Slovākijā caur pieredzes un labo prakšu apmaiņu dažādu ES dalībvalstu atgriešanas jomā iesaistīto iestāžu un nevalstisko organizāciju vidū.

Projekta specifiskie mērķi

1.      Veikt Atgriešanas direktīvas pārņemšanas novērtējumu un salīdzinošo analīzi, identificējot galvenos problēmjautājumus, kas jārisina;

2.      Apzināties labās prakses un to iespējamos modeļus nacionālajā līmenī, jo īpaši, kas skar neatkarīgo piespiedu izraidīšanas monitoringu, mazaizsargāto grupu pārstāvju identifikāciju un aizsardzību, kā arī aizturēšanas alternatīvu veicināšanu;

3.      Veicināt sadarbību atgriešanas jomā iesaistīto pušu no dažādām dalībvalstīm starpā;

4.      Veicināt informācijas apmaiņu un sadarbību starp nacionālajām atgriešanas jomā iesaistītajām pusēm, starptautiskajām organizācijām un Eiropas Savienības institūcijām, tostarp Starptautisko migrācijas organizāciju (IOM), ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroju (UNHCR), Eiropas Padomi, ES Pamattiesību aģentūru (FRA) u.c..

Projekta aktivitātes

1.      Studiju vizītes uz Austriju un Beļģiju labo prakšu izpētei;

2.      Nacionālie ziņojumi par situāciju atgriešanas jomā;

3.      Nacionālie mācību semināri ar starptautisko ekspertu līdzdalību;

4.       Starptautiskā konference Rīgā;

5.      Gala ziņojums pa projekta rezultātiem, ieskaitot salīdzinošo analīzi un labo prakšu izpēti.

Projekta rezultāti

Projekts veicinās informētību par atgriešanas jautājumiem un labo prakšu attīstību Latvijā, Lietuvā, Slovākijā un potenciāli citās ES dalībvalstīs. Projekta nacionālie ziņojumi un gala ziņojumi tiks izplatīti aptuveni 200 dažādām nacionālajām projekta mērķa grupām (robežsardzes, migrācijas politikā iesaistītajām iestādēm, tiesnešiem, IOM, juristiem un NVO) un aptuveni 200 Eiropas institūcijām un organizācijām, tostarp Eiropas Komisijai, Eiropas Padomei, FRA u.c.).

Projekta īstenošanas laiks

2013.gada 1.augusts – 2015.gada 31.jūlijs

Publicēts: 2013-08-01