Irānas Islama Republikas pilsoņa M.K. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu

Lietas būtība: Irānas Islama Republikas pilsoņa M.K. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

Sprieduma datums

2011.gada 21.oktobris (stājies spēkā 21.10.2011.)

Lietas dalībnieki

Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams,

Pieteicējas – Irānas Islama Republikas pilsonis M.K. pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), Nr. A420553811 (A05538-11/20),

http://www.tiesas.lv/files/AL/2011/10_2011/21_10_2011/AL_2110_raj_A-05538-11_20.pdf

Galvenie lietas apstākļi

Pieteicējs lūdz patvērumu, jo Irānā cieš no vajāšanas saistībā ar mātes veiktajām aktivitātēm kristietības jomā un tēva aktīvo darbību Irānas valdības politikas opozicionāra darbībā.

PMLP nekonstatē, ka pieteicējs būtu saskāries ar vajāšanu, kas vērsta tieši pret viņu, vai arī pēc atgriešanās varētu tikt pakļauts smagam kaitējumam, līdz ar to viņa iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu ir nepamatots.

Tiesā iesniegti papildinājumi – spriedums, ar kuru pieteicējam piespriests 7 gadu cietumsods par valsts drošības graušanu, propagandu pret Irānas valsti u.c.

Galvenie apsvērumi, lēmums

Ņemot vērā, ka pieteicējam draud reāls cietumsods un miesassods, tiesa atzina, ka pret pieteicēju vērsta vajāšana Patvēruma likuma 21.panta izpratnē.

Tiesas ieskatā, tas, ka Irānas tiesu varas institūcija ir noteikusi un interpretē pieteicējam inkriminētos nodarījumus kā pretvalstiskus un tādus, kas liecina, ka pieteicējs ir iesaistīts pretvalstiskās organizācijās un propagandā pret Irānu, apliecina pieteicēja norādīto, ka viņu Irānā uztver kā politiskā režīma opozicionāru un kā tādu arī soda. Līdz ar to atzīstams, ka pret pieteicēju vērsta vajāšana politisku uzskatu dēļ.

Galvenie secinājumi (interpretācija)

Patvēruma likuma 22.panta ceturtā daļa noteic, ka, novērtējot, vai patvēruma meklētāja bailes no vajāšanas ir pamatotas, nav būtiska viņa faktiskā [..] piederība pie politiskās grupas, sakarā ar kuru viņš var tikt pakļauts vajāšanai, ja vien vajātāji attiecina uz patvēruma meklētāju šādu pazīmi. Tādejādi secināms, ka persona var tikt vajāta politisku uzskatu dēļ arī tad, ja personai konkrētu politisko uzskatu patiesībā nemaz nav, ja vien vajātājs (piemēram, valsts varas iestādes) uzskata, ka persona ir ar konkrētiem politiskiem uzskatiem.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām; Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija; ES 1996.g. 4.marta Kopējās nostājas, ko Padome izstrādājusi par saskaņotu termina “bēglis’ lietojumu; UNHCR rokasgrāmata “Bēgļa statusa noteikšanas procedūra un kritēriji”; ANO ģenerālsekretāra 15.09.2010. ziņojums par Cilvēktiesību situāciju Irānā; Austrālijas un Lielbritānijas valdību 2010.g. ziņojumi par Irānu.

Nolēmums (sankcijas), lietas ietekme attiecībā pret pastāvošo judikatūru

Tiesa pieteicēju pieteikumu apmierināja, uzdeva PMLP pieņemt lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu.

Galvenās tēzes, atziņas

[14.3] “[..]. Tiesa uzskata, ka miesas sods – sišana ar pletnēm – neapšaubāmi ir vērtējams kā pazemojošs, spīdzinoša rakstura sods, līdz ar to šāda soda īstenošana būtu vērtējama kā spīdzināšanas, necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās aizlieguma [..] pārkāpums. [..] valsts pieļauta personas notiesāšana ar šāda veida pazemojošu un spīdzinošu sodu var tikt vērtēta kā vajāšana Patvēruma likuma 21.panta izpratnē. Kā vajāšana vērtējama arī personas nepatiesa apsūdzēšana un nepamatota ievietošana ieslodzījuma vietā, jo šādas darbības rada būtisku personas cilvēktiesību aizskārumu.” 

Publicēts: 2014-12-01