Eiropas Pamattiesību aģentūras 2023. gada ziņojums

Ir pieejams Eiropas Pamattiesību aģentūras 2023. gada ziņojums. Ziņojumā ir apkopotas un analizētas galvenās norises cilvēktiesību jomā ES 2022. gadā. Tajā ietverti rīcības priekšlikumi, kas aptver: ES Pamattiesību hartu un tās izmantošanu dalībvalstīs; vienlīdzību un nediskrimināciju; rasismu un ar to saistīto neiecietību; romu iekļaušanu un vienlīdzību; patvēruma, robežas un migrācijas jautājumus; informācijas sabiedrību, privātumu un datu aizsardzību; bērnu tiesības; tiesu pieejamību; un ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditātes tiesībām īstenošanu.

Ziņojumā tiek apskatīta Ukrainas agresijas ietekme uz pamattiesībām ES. Ziņojumā ir uzsvērts, ka ir nepieciešams mērķtiecīga atbalsts mazāk aizsargāto bēgļu grupām, piemēram, nodrošinot pieejamu, drošu un piemērotu mājokli, īpaši sievietēm un bērniem, piemērotus darbus, kas atbilst prasmēm un kvalifikācijai un aizsargā pret ekspluatāciju, bērnu integrēšanu parastajās skolās un ātro piekļuvi bērnu aprūpei, atbalstu sievietēm, kuras ir piedzīvojušas seksuālu vardarbību un ekspluatāciju.
Citas galvenās pamattiesību problēmas 2022. gadā, kas aplūkotas ziņojumā, ir:
- Pieaugošā bērnu nabadzība: pandēmijas un pieaugošās enerģijas izmaksu dēļ vēl vairāk bērnu (gandrīz 1 no 4) ir pakļauti nabadzības riskam. ES un valstu valdībām būtu jāīsteno darbības saskaņā ar Eiropas garantiju bērniem, kas sākās 2022. gadā, un jāizmanto līdzekļi, lai mazinātu bērnu nabadzību, jo īpaši nabadzīgās un neaizsargātās mājsaimniecībās, piemēram, nepilnās ģimenēs, romu un migrantu ģimenēs.
- Plaši izplatīts naids: naida noziegumi un naida runa, jo īpaši tiešsaistē, joprojām bija problemātiski 2022. gadā, ko daļēji veicināja Krievijas agresija Ukrainā. Taču tikai pusei ES valstu bija nacionālie pretrasisma rīcības plāni. Tāpēc vairākām valstīm būtu jāizstrādā šādi plāni, kā arī konkrēti vietējie un reģionālie pasākumi rasisma apkarošanai.
- Tiesību aizsardzība, attīstoties tehnoloģijām: arvien lielākas bažas rada efektīva pamattiesību aizsardzība, jo arvien vairāk tiek ieviests mākslīgais intelekts un digitālie pakalpojumi. 2022. gada nozīmīgajā ES Digitālo pakalpojumu likumā tika atzīta nepieciešamība pēc spēcīgas tiesību aizsardzības.

Publicēts: 2023-06-14