A pret Veselības ministriju (2016-2021)

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Tiesu prakse » Latvijas tiesu prakse

Gads: 2021 | Ievietošanas datums: Dec. 1, 2021

Eiropas Savienības tiesas 2020. gada 29. oktobrī nolēmums lietā Nr.  C‑243/19 A pret Veselības Ministriju

Latvijas Republikas Senāta 2020. gada 27. novembra spriedums lietā Nr. SKA-18/2020

 

Būtiskie fakti lietā

Pieteicēja dēlam ir iedzimta sirdskaite, tāpēc viņam bija nepieciešama medicīniska procedūra – Fallot tetrādes radikāla korekcija. Pieteicējs ir Jehovas liecinieks, tāpēc iebilst asins pārliešanai šīs procedūras laikā. Tā kā Latvijā šī procedūra bezasiņu perfūzijā nav pieejama, pieteicējs lūdza Nacionālo veselības dienestu izsniegt viņa dēlam S 2 veidlapu „Apliecinājums par tiesībām uz ārstēšanu”, kas nodrošina personai tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus noteiktus plānveida veselības aprūpes pakalpojumus citā ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveicē.  Ar 2016. gada 29. marta lēmumu Dienests atteica izsniegt šo veidlapu.  Ar Veselības ministrijas lēmumu Dienesta lēmums atstāts negrozīts.

2017. gada 22. aprīlī prasītāja dēlam Polijā tika veikta sirds operācija

Administratīvās rajona apgabaltiesas nolēmumi

Apstrīdot Veselības ministrijas lēmumu, Pieteicējs vērsās tiesā ar pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par tiesībām saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus noteiktus plānveida veselības aprūpes pakalpojumus savam dēlam. Administratīva rajona tiesa un apgabaltiesa pieteikumu noraidīja.  2017. gada 10. februāra spriedumā Apgabaltiesa norādīja, ka nav strīda, ka pieteicēja dēlam nepieciešams pakalpojums ir  apmaksājams no valsts līdzekļiem, un minētais pakalpojums var tikt nodrošināts Latvijā. Tiesa secināja, ka pret Prasītāju nav pieļauta diskriminācija reliģiskās pārliecības dēļ, jo valsts nav atteikusies sniegt viņa dēlam valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu, kā arī valstij nav pienākumu nodrošināt ikvienai personai ārstēšanu par valsts līdzekļiem tieši ar personas izvēlēto metodi. Tā kā pacientam ir tiesības atteikties no viņam nepieņemamas ārstēšanas, valsts ir izpildījusi savu pienākumu nodrošināt, lai veselības aprūpes pakalpojumi būtu pacientam ētiski un kulturāli pieņemami. Atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas noteikumu 323.punktam, lai personai atlīdzinātu izdevumus, pamatojoties uz veselības aprūpes tarifiem, kas ir spēkā Latvijā, nepieciešama dienesta izsniegta iepriekšējā atļauja. Tiesa secināja, ka nav pamata uzskatīt, ka pieteicējam nav iespējas saņemt kompensāciju par pakalpojumu, jo viņš nav vērsies iestādē ar šādu lūgumu. Reliģijas brīvība nav absolūta un to, pastāvot noteiktiem apstākļiem, ir iespējams ierobežot. Vecākiem nepiekrītot nepieciešamajai operācijai ar asins pārliešanu tādēļ, ka tas ir pretrunā viņu reliģiskajai pārliecībai, pieteicēja dēls tiek pakļauts papildu riskam, kas nav medicīniski pamatots un nepieciešams.

Kasācijas sūdzība

Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību,  tostarp apgalvojot, ka ir ticis diskriminēts tādēļ, ka lielākajai daļai veselības aprūpes sistēmai piederīgo ir iespēja saņemt vajadzīgo veselības aprūpes pakalpojumu, neatsakoties no savas reliģiskās pārliecības. Tiesību normas prasa nodrošināt tādu ārstēšanu, kas ciena pacientu kopumā, ieskaitot viņa sociālo labklājību, cilvēka cieņu, morālās vērtības un reliģiskos uzskatus. Pieteicējs argumentēja, ka Apgabaltiesa nav piemērojusi Eiropas Savienības tiesību normas attiecībā uz iepriekšējo atļauju saņemšanas sistēmu un Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, kas interpretē šīs normas. Pieteicējs lūdza uzdot jautājumu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma taisīšanai.

Augstākās tiesas Senāts 2019. gada 8. martā nolēma apturēt tiesvedību un vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar prejudiciāliem jautājumiem.

Eiropas Savienības tiesas 2020. gada 29. oktobra spriedums lietā Nr.  C‑243/19 A pret Veselības Ministriju

Nolēmumā Tiesa norada, ka no Tiesas rīcībā esošajiem lietas materiāliem izriet, ka nepastāvēja neviens medicīniski pamatots iemesls tam, lai prasītāja dēls nevarētu saņemt Latvijā pieejamo ārstēšanu.[32] Regulas Nr. 883/2004 20. panta 2. punkta otrajā teikumā ietvertais otrais nosacījums nenozīmē, ka būtu jāņem vērā pacienta personiskā izvēle veselības aprūpes jomā. Tādēļ, Latvijas iestāžu lēmums atteikties izsniegt S2 veidlapu nevar tikt uzskatīts par nesaderīgu ar šo tiesību normu [33].

Jebkādas diskriminācijas aizliegumam reliģijas vai pārliecības dēļ ir imperatīvs raksturs kā Savienības tiesību vispārējam principam. Ar šo Hartas 21. panta 1. punktā nostiprināto aizliegumu pašu par sevi pietiek, lai privātpersonām rastos subjektīvas tiesības, uz kurām tās var atsaukties pret tām vērstā tiesvedībā jomā, uz ko attiecas Savienības tiesības [36]. Saskaņā ar Tiesas judikatūru minētais vispārējais princips noteic, ka salīdzināmās situācijās nedrīkst būt atšķirīga attieksme un ka atšķirīgās situācijās nedrīkst būt vienāda attieksme, ja vien šāda attieksme nav objektīvi attaisnojama. Atšķirīga attieksme ir pamatota, ja tā ir balstīta uz objektīvu un saprātīgu kritēriju, proti, ja tā atbilst leģitīmi pieņemamam mērķim, kas ir izvirzīts attiecīgajā tiesiskajā regulējumā, un ja šī atšķirība ir samērīga ar mērķi, ko ar attiecīgo attieksmi tiecas sasniegt [37]

Tādējādi iesniedzējtiesai, pirmām kārtām, ir jāpārbauda, vai atteikums piešķirt prasītājam pamatlietā Regulas Nr. 883/2004 20. panta 1. punktā paredzēto iepriekšējo atļauju rada atšķirīgu attieksmi reliģijas dēļ. Ja tas tā ir, tad tai, otrām kārtām, ir jāpārbauda, vai šī atšķirīgā attieksme ir balstīta uz objektīvu un saprātīgu kritēriju.[38]  

Tiesa secināja, ka pamatlietā aplūkotais valsts tiesiskais regulējums ir formulēts neitrāli un nerada tiešu diskrimināciju reliģijas dēļ. [39] Tāpēc ir jāpārbauda, vai šis atteikums rada atšķirīgu attieksmi, kas netieši ir balstīta uz reliģiju vai reliģisko pārliecību. [40]

Tiesa secināja, ka atteikums piešķirt prasītājam pamatlietā Regulas Nr. 883/2004 20. panta 1. punktā paredzēto iepriekšējo atļauju rada netiešu atšķirīgu attieksmi reliģijas dēļ. Līdz ar to ir jāpārbauda, vai šī atšķirīgā attieksme ir balstīta uz objektīvu un saprātīgu kritēriju.[43] Šajā kontekstā Tiesa norāda, ka nevar izslēgt, ka sociālā nodrošinājuma sistēmas finanšu līdzsvara būtiska apdraudējuma risks var būt leģitīms mērķis, ar ko var būt attaisnota atšķirīga attieksme reliģijas dēļ. Mērķis saglabāt līdzsvarotus un visiem pieejamus ārstniecības un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus arī var veidot atkāpi sabiedrības veselības aizsardzības interesēs, ciktāl šāds mērķis palīdz sasniegt augstu veselības aizsardzības līmeni [47]

Tiesa arī norāda, ka,  ja kompetentajai iestādei būtu jāņem vērā apdrošinātās personas reliģiskā pārliecība, šādas papildu izmaksas, ņemot vērā to neparedzamību un iespējamo apmēru, varētu radīt risku veselības apdrošināšanas sistēmas finansiālās stabilitātes aizsardzībai, kas ir Savienības tiesībās atzīts likumīgs mērķis. No tā izriet, ka iepriekšējas atļaujas sistēma, kurā netiek ņemta vērā apdrošinātās personas reliģiskā pārliecība, bet kas ir vērsta vienīgi uz medicīniskiem kritērijiem, var samazināt šādu risku un tādējādi šķiet piemērota šī mērķa sasniegšanai. [52]

Tādējādi, uz pirmo jautājumu Tiesa atbildēja, ka Regulas Nr. 883/2004 20. panta 2. punkts, lasot to kopsakarā ar Hartas 21. panta 1. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tam nav pretrunā tas, ka apdrošinātās personas dzīvesvietas dalībvalsts atsakās tai izsniegt šīs regulas 20. panta 1. punktā paredzēto atļauju tad, ja šajā dalībvalstī ir pieejama stacionārā ārstēšana, par kuras medicīnisko efektivitāti nav šaubu, taču izmantotā ārstēšanas metode neatbilst personas reliģiskajai pārliecībai.

Atbildot uz otru jautājumu, tiesa norāda, ņemot vērā, ka šai atšķirīgajai attieksmei ir leģitīms mērķis saglabāt veselības aprūpes jaudu un medicīnisko kompetenci, iesniedzējtiesai ir jāizvērtē, vai minētā atšķirība ir samērīga. Tai it īpaši ir jāpārbauda, vai pacientu reliģiskās pārliecības ņemšana vērā, īstenojot Direktīvas 2011/24 8. panta 5. punktu un 6. punkta d) apakšpunktu, rada risku stacionārās ārstēšanas plānošanai piederības dalībvalstī.

Tādējādi uz otru jautājumu Tiesa atbildēja,  ka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/24/ES (2011. gada 9. marts) par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē 8. panta 5. punkts un 6. punkta d) apakšpunkts, lasot tos kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. panta 1. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka pacienta piederības dalībvalsts nedrīkst atteikt viņam šīs direktīvas 8. panta 1. punktā paredzēto atļauju, ja šajā dalībvalstī ir pieejama stacionārā ārstēšana, par kuras medicīnisko efektivitāti nav šaubu, taču izmantotā ārstēšanas metode neatbilst šā pacienta reliģiskajai pārliecībai, ja vien šāds atteikums nav objektīvi pamatots ar leģitīmu mērķi saglabāt veselības aprūpes jaudu vai medicīnisko kompetenci un ja vien tas nav piemērots un vajadzīgs pasākums šā mērķa sasniegšanai, un tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai

Senāta Administratīvo lietu departamenta 2020.gada 27. novembra spriedums Nr.   SKA-18/2020

Senāts secināja, ka apgabaltiesa nav veikusi pienācīgu un Eiropas Savienības tiesībām atbilstošu izvērtējumu par diskriminācijas aizlieguma principu. Neskatoties uz to, apgabaltiesa ir nonākusi pie pareiza secinājuma, ka Regulas Nr. 883/2004 20. pantā paredzētās atļaujas atteikšana pieteicējam bija tiesiska.  [15]

Tiesa norādīja, ka Direktīvas Nr. 2011/24 7. panta 8.punktā kā pamatprincips ir noteikts tas, ka piederības dalībvalsts nenoteic, ka nepieciešama iepriekšēja atļauja, lai varētu saņemt atlīdzību par pārrobežu veselības aprūpes izmaksām. Kā ir skaidrots Direktīvas Nr. 2011/24 38. apsvērumā, tas, ka valsts nosaka pienākumu saņemt iepriekšēju atļauju, lai tiktu segtas izmaksas par citā valstī sniegtu veselības aprūpi, ir pakalpojumu brīvas aprites ierobežojums. Tādēļ parasti piederības dalībvalstij nevajadzētu noteikt pienākumu pieprasīt iepriekšēju atļauju veselības aprūpes izmaksu citā dalībvalstī atlīdzināšanai, ja minētās aprūpes, kas būtu veikta dalībvalsts teritorijā, izmaksas segtu valsts sociālās nodrošināšanas sistēma vai valsts veselības aprūpes sistēma. Tādējādi apgabaltiesas secinājums, ka prasība iepriekš saņemt atļauju ir attiecināma arī uz Direktīvā Nr. 2011/24 paredzēto izdevumu atlīdzināšanu, nav pietiekami pamatota.

Senāts secina, ka apgabaltiesa nav pietiekami pamatojusi secinājumu, ka Veselības aprūpes finansēšanas noteikumos bija paredzēts, ka personai ir nepieciešams iepriekš saņemt atļauju, lai tā varētu prasīt Direktīvā Nr. 2011/24 paredzēto veselības aprūpes izdevumu atlīdzināšanu. Ja Veselības aprūpes finansēšanas noteikumi tiešām to paredzēja, tad apgabaltiesai vajadzēja vērtēt, vai šāda sistēma atbilst Direktīvas Nr. 2011/24 prasībām, ko apgabaltiesa nav darījusi. Ja veicot minēto izvērtējumu, tiktu secināts, ka sistēma atbilst Direktīvas Nr. 2011/24 prasībām, tad būtu nepieciešams vēl vērtēt, vai šī sistēma nepārkāpj diskriminācijas aizlieguma principu. Tā kā apgabaltiesa šādu invertējumu nav veikusi, tas ir pamats apgabaltiesas sprieduma atcelšanai. Izskatot lietu atkārtoti, rūpīgi jāizvērtē arī visi pieteicēja argumenti.

Senāts nosprieda atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2017. gada 10. februāra spriedumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai. 


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3EA7EB3005CDD09D715E3A9FD9AFD201?text=&docid=233023&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=85879

Pielikumi

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.