Salīdzinošās judikatūras analīzes veikšana starp dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm: "Situācijas testēšanas izmantošana diskriminācijas pierādīšanai"

Pētījums sniedz pārskatu par situācijas testēšanu kā potenciālu tiešas diskriminācijas pierādīšanas metodi, lai sekmētu informētību un izpratni un veicinātu metodes izmantošanu Latvijā.

Pētījumā skaidrots situācijas testēšanas jēdziens un šīs metodes izmantošanas pirmsākumi atsevišķās valstīs – Lielbritānijā (nodarbinātība) un ASV (mājokļu un nodarbinātības joma). Tāpat apkopota informācija par tām Eiropas Savienības dalībvalstīm (piemēram, Ungāriju, Beļģiju, Franciju, Zviedriju, Čehiju, u.c.), kurām jau ir plašāka pieredze situācijas testēšanas izmantošanā.

Kā liecina vairāku valstu pieredze, situācijas testēšana tiek izmantota gan kā instruments, kas ļauj izvērtēt pret-diskriminācijas likumdošanas un politikas nepieciešamību un ieviešanas efektivitāti, gan kā paņēmiens, ar kura palīdzību veicināt sabiedrības apziņu par diskriminācijas problēmas aktualitāti un izpratni par pret-diskriminācijas pasākumu nepieciešamību. Tāpat situācijas testēšanā iegūtie rezultāti var kalpot gan kā pierādījums diskriminācijas fakta pierādīšanai jau uzsāktas tiesvedības ietvaros, gan kā pamats lietas ierosināšanai tiesā.

Pētījuma ietvaros analizēta valstu likumdošana, pievēršot uzmanību tam, vai situācijas testēšana ir nostiprināta normatīvajos aktos. Tāpat sniegta informācija par situācijas testēšanas veicējiem (valsts iestādes – ombuda institūcijas, patērētāju tiesību aizsardzības institūcijas, darba inspekcijas, nevalstiskās organizācijas un indivīdi), jomām, kurās veikta situācijas testēšana (pieeja precēm un pakalpojumiem (izklaides vietas, restorāni/bāri), nodarbinātība – pieteikšanās darbā), kā arī attiecībā uz kādiem diskriminācijas pamatiem visplašāk tiek veikta situācijas testēšana (etniskā piederība/rase, invaliditāte). Uzmanība pievērsta arī prasībām, kādas tiek izvirzītas situācijas testēšanas veicējiem, situācijas testēšanas veikšanai un dokumentēšanai.

Apzinoties situācijas testēšanas kā tiešas diskriminācijas pierādīšanas metodes nozīmi tiesvedībā, pētījums pievēršas ES dalībvalstu tiesu praksei situācijas testēšanas izmantošanā diskriminācijas pierādīšanā, diskusijām par metodes pieņemamību, kā arī piemērotajām sankcijām.

Pētījumā plaši izmantota informācija par situācijas testēšanu, kas atrodama Eiropas Savienības Juridisko ekspertu tīkla nediskriminācijas jautājumos gada pārskatos par likumdošanas un tiesu prakses attīstību diskriminācijas jomā uz etniskās, rasu, reliģiskās piederības, vecuma, invaliditātes un seksuālās orientācijas pamata.

Pārskats ir publicēts projekta „Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija" Nr.JUST/2012/PROG/AG/AD/3730 ietvaros. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs”, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu.

 

Pielikumi

Publicēts: 2014-03-31