Salīdzinošais pētījums "Naida noziegumu apkarošana Latvijā un Čehijas Republikā: likumdošana, policijas prakse un NVO loma"

Šis pētījums ir sagatavots Eiropas Savienības finansētā projekta “Naida noziegumu apkarošana Latvijā un Čehijas Republikā: likumdošana, policijas prakse un NVO loma” ietvaros. Šo projektu laika posmā no 2006. līdz 2008. gadam īstenoja Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar partnerorganizāciju Čehijas Helsinku komiteju.

Projekta uzmanības centrā bija neefektīvais policijas darbs ar naida motivētiem noziegumiem abās valstīs. Projektā iztirzātas arī problēmas, kas saistītas ar likumdošanu un tās normu piemērošanu, kā arī šādu noziegumu ietekme uz cietušajiem un to kopienām. Izveidojot sadarbību starp policiju un nevalstiskajām organizācijām gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī, kā arī iesaistot semināru un konferenču darbā starptautiskus ekspertus, projekta autoru mērķis bija veicināt informētību un problēmas izpratni, kā arī izstrādāt praktiskus instrumentus un metodes efektīvākam policijas darbam naida motivētu noziegumu apkarošanā abās valstīs.

Pētījumā vispirms īsi ieskicēts Eiropas konteksts, tad salīdzināts esošais stāvoklis abās valstīs un beidzot aprakstīti un izvērtēti šā projekta rezultāti. Pētījumā rezumējot norādītas gūtās mācības un atziņas, kā arī sniegtas rekomendācijas turpmākam darbam nacionālajā un Eiropas līmenī.

 

Pielikumi

Publicēts: 2008-12-15