Rokasgrāmata slēgto iestāžu monitoringa veicējiem

Rokasgrāmata tapusi Eiropas Komisijas finansētā projekta "Cilvēktiesību monitorings: spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās novēršana slēgtajās iestādēs - cietumos, policijas izolatoros un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs" ietvaros. Publikācijā atspoguļots LCESC viedoklis. Tas nevar tikt izmantots, lai paustu EK oficiālo nostāju.
Rokasgrāmata tapusi sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS.

 

Latvijā ir aptuveni 100 slēgto iestāžu: 15 cietumi, 28 policijas izolatori, 9 psihoneiroloģiskās slimnīcas, 30 sociālās aprūpes centri, kā arī nelegālo imigrantu centrs u.c. slēgtās iestādes. Tajās ik gadu nokļūst vai jau atrodas vairāk nekā 40 000 personu, kam ar valsts varas sankciju atņemta brīvība.

Zaudējot brīvību, personas eksistence un tiesību aizsardzība gandrīz pilnībā kļūst atkarīga no slēgtās iestādes personāla, vadības un valsts amatpersonām. Samazinās vai pat zūd personas spēja ietekmēt savu dzīvi. Slēgtās iestādes sava īpašā režīma dēļ nav pieejamas sabiedrībai, un to iemītnieki atrodas ārpus sabiedrības redzesloka. Visos laikos un visās vietās personas, kam atņemta brīvība, ir bijušas mazaizsargātas, un pastāv liels risks, ka ar tām ļaunprātīgi apietas vai pat pakļauj spīdzināšanai. Viens no efektīvākajiem veidiem ļaunprātīgas apiešanās novēršanai ir neatkarīgu institūciju vizītes uz slēgtajām iestādēm.

Latvija kā ANO un Eiropas Padomes dalībvalsts ir pievienojusies starptautiskiem dokumentiem, kas paredz spīdzināšanas un pazemojošas apiešanās aizliegumu un nosaka starptautiskās uzraudzības mehānismus. Starptautisko cilvēktiesību standartu ieviešanai un nostiprināšanai arī pašā valstī, gan slēgtu iestāžu sistēmu iekšienē, gan ārpus tām, ir izveidoti dažādi valsts uzraudzības mehānismi. Šāda uzraudzība ir efektīva, bet ne vienmēr pietiekama.

Daudzos pasaules reģionos slēgto iestāžu uzraudzībā iesaistās nevalstiskās organizācijas. Tām var būt liela nozīme ne tikai cilvēktiesību pārkāpumu novēršanā šajās iestādēs, bet pieprasot valsts iestāžu, to skaitā slēgto iestāžu, darbībā atklātību un atbildību, arī demokrātijas procesu stiprināšanā.

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs (LCESC) jau kopš deviņdesmito gadu vidus nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem slēgtajās iestādēs, īpašu uzmanību pievēršot cietumiem un psihoneiroloģiskajām slimnīcām. Lai sekmētu nevalstisko organizāciju speciālistu sagatavošanu un sabiedrības uzraudzības mehānismu izveidi slēgto iestāžu uzraudzībai, LCESC izdod "Rokasgrāmatu slēgto iestāžu monitoringa veicējiem".

Rokasgrāmatā sniegta informācija par pastāvošajiem slēgto iestāžu uzraudzības mehānismiem gan starptautiskajā, gan nacionālajā līmenī. Rokasgrāmata pievēršas daudziem praktiskiem monitoringa aspektiem - monitoringa komandas sagatavošanai, pašai monitoringa vizītei, slēgto iestāžu iemītnieku intervēšanas pamatjautājumiem, monitoringa ziņojuma rakstīšanai, individuālo sūdzību dokumentācijas principiem, starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem cietumos, policijā, psihoneiroloģiskajās slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs, kā arī citiem jautājumiem.

 

Autore: Anhelita Kamenska

Pielikumi

Publicēts: 2004-04-23