Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums

Latvijā, tāpat kā daudzās jaunajās ES dalībvalstīs, psihiatriskās slimnīcas un sociālās aprūpes centri psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem pagaidām ir visizplatītākā aprūpes forma. 2005. gada janvārī Latvija kopā ar citām Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģiona valstīm parakstīja Garīgās veselības deklarāciju un Garīgās veselības rīcības plānu Eiropai laikposmam no 2005. līdz 2010. gadam, kas prasa attiecīgajām varas institūcijām katrā dalībvalstī ieviest ar starptautiskajiem standartiem saskaņotu garīgās veselības aprūpes politiku un likumdošanu un attīstīt sabiedrībā balstīto aprūpi personām ar smagiem psihiskās veselības traucējumiem, lai aizstātu aprūpi lielajās institūcijās. Tomēr līdz šim deinstitucionalizācija un sabiedrībā balstītu aprūpes pakalpojumu veidošana noris lēni. 

Veidojot nākotnes garīgās veselības aprūpes politiku, ir nepiedodami nevaicāt psihiatrijas pakalpojumu lietotāju viedokli un nepiedodami plānot pakalpojumus, neinteresējoties par lietotāju vajadzībām, apmierinātību ar pakalpojumu kvalitāti, jo šie pakalpojumi tiek veidoti nevis ierēdņu un garīgās veselības aprūpes profesionāļu vajadzībām, bet psihiatrijas pakalpojumu saņēmējiem. Arī pieminētā PVO Helsinku deklarācija aicina nodrošināt psihiatrijas pakalpojumu lietotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Turklāt būtiski dot iespēju psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem ietekmēt lēmumu pieņemšanu dažādās institūcijās gan likumdošanas līmenī, gan ikdienas dzīves jautājumos.

Ņemot vērā, ka pēdējo divu gadu laikā Veselības ministrijā tiek gatavota jauna iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošanas stratēģija desmit gadu posmam, LCC uzskatīja par nepieciešamu noskaidrot pašu psihiatrijas pakalpojumu lietotāju viedokli par pašreiz pieejamajiem medicīniskās un sociālās aprūpes pakalpojumiem. Tāpēc 2005. gada jūlijā un augustā ar Sorosa fonda - Latvija un Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu LCC sadarbībā ar Latvijas Māsu asociācijas Psihiatrijas māsu apvienību organizēja psihiatrijas pakalpojumu lietotāju anketēšanu, kas notika vairākās Latvijas psihoneiroloģiskajās slimnīcās un specializētajos sociālās aprūpes centros. Lai gan pētījuma rezultāti tiek publicēti gadu vēlāk, iegūtā informācija vēl arvien  ir aktuāla, jo ministriju gaiteņos joprojām turpinās darbs pie garīgās veselības aprūpes politikas veidošanas.

Rīga, 2006
Autori: Ieva Leimane-Veldmeijere, Uldis Veits
Finansējums: Eiropas Komisija

Pielikumi

Publicēts: 2006-07-20