Pārskats par mazākumtautību tiesībām valodas lietojuma jomā

Šīs grāmatas uzdevums ir pēc iespējas pilnīgi raksturot mazākumtautību cilvēktiesības valodas lietojuma jomā. Tās galvenais mērķis ir sniegt juridiskas vadlīnijas.

Tajā ietverta informācija par galvenajiem līgumiem un citu dokumentu noteikumiem, kuros aplūkotas mazākumtautību tiesības. Atsevišķās nodaļās sniegtas sīkas ziņas par organizācijām un programmām, kas varētu būt noderīgas tiem, kam vajadzīga papildus informācija vai atbalsts, kā arī pārskatāmas tabulas, kurās sīki aplūkotas mazākumtautību tiesības un attiecīgie līgumu noteikumi, kas tās reglamentē.

Ievērojams skaits dokumentu gan Eiropas līmenī (Eiropas Padome, EDSO, Eiropas Savienība), gan starptautiskajā līmenī atzīst, ka mazākumtautību vai reģionālo valodu lietotājiem piemīt cilvēktiesības, kas ir jāievēro. Tomēr, ņemot vērā šo tiesību sarežģītības vai vispārinājuma pakāpi, ir jāatzīst, ka dažkārt rodas grūtības skaidri noteikt, kāda ir šo tiesību praktiskā nozīme.

Grāmatas autors cer, ka lasītājiem būs noderīgs viņa sniegtais īsais un skaidrais specifisko mazākumtautību uzskaitījums valodas lietojuma jomā. Šīs tiesības izriet no starptautiskiem un Eiropas līmeņa līgumiem un dokumentiem. Tāpat dotas norādes, kur privātpersonas var iesniegt sūdzības, lai panāktu savu tiesību ievērošanu no valdības puses.

Autors : Fernāns de Varenness

No angļu valodas tulkojis LCESC

Pielikumi

Publicēts: 2004-03-27