Naida noziegumu psiholoģiskās sekas — cietušā pieredze un ietekme uz plašāku sabiedrību

Pētījuma „Naida noziegumu psiholoģiskās sekas — cietušā pieredze un ietekme uz plašāku sabiedrību” mērķis ir izcelt jautājumu par naida noziegumu psiholoģisko ietekmi uz cietušajiem, to ģimenēm un kopienām, kurām tie pieder.

Pētījums sniedz īsu pārskatu par esošo literatūru par naida noziegumu ietekmi uz cietušajiem un mazaizsargātām grupām, un izceļ pamattēmas, kas apzinātas ar naida noziegumos cietušajiem veikto interviju rezultātā. Cietušie pārstāv vizuāli atšķirīgās minoritātes, seksuālās minoritātes (LGBT), kā arī romus, kas Latvijā ir tradicionāla minoritāte.

Šī publikācija ir sagatavota LCC projekta “Naida noziegumu apkarošana Latvijā un Čehijas Republikā: likumdošana, policijas prakse un NVO loma” ietvaros, ko finansē Eiropas Komisijas programma “2005. Pasākumi pilsoniskās sabiedrības atbalstam dalībvalstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā” un kas ieviests sadarbībā ar Čehijas Helsinku komiteju.

Pielikumi

Publicēts: 2008-12-15