Metodiskais materiāls pedagogiem jauniebraukušo skolēnu un viņu ģimeņu iekļaušanās sekmēšanai „Ikviens ir gaidīts skolā!”

Globalizācija, aizvien pieaugošā mobilitāte un migrācija ir palielinājusi katra cilvēka iespējas satikties ar „citādo” ne tikai sadzīvē, bet arī profesionālajā darbībā. Jau šobrīd Latvijas skolās mācās vairāk par 500 jauniebraucēju bērniem no Krievijas, Lielbritānijas, Ukrainas, Ķīnas, Vācijas, Taizemes, Venecuēlas un citām valstīm. Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī skolu sniegtā informācija liecina, ka šim skaitlim katru gadu ir tendence pieaugt.

Tāpat skolās mācās arī apmaiņas valstu skolēni un patvēruma meklētāju bērni, kuru uzturēšanās skolā dažkārt ir pavisam īslaicīga, taču arī šis laiks pilnvērtīgi jāizmanto izaugsmei un attīstībai. Līdz ar to dažādība arvien vairāk kļūst par skolas vidi raksturojošu iezīmi.

Veiksmīga iekļaušanās skolas vidē ir liels izaicinājums ne tikai jauniebraucēju ģimenei un bērnam, bet arī skolas vadībai un pedagogiem, kam savā darbā jānodrošina daudzveidīgu vajadzību atzīšana un cieņa pret konkrētā bērna īpašajām interesēm un vajadzībām. Lai arī normatīvajā līmenī bieži vien šie jautājumi ir sakārtoti, ikdienas darbā nodrošināt iekļaujošas izglītības principus ne vienmēr ir vienkārši. Kā izprast savu un klasē pastāvošo daudzveidību? Kā veicināt iekļaujošu skolas un klases vidi un komunikāciju? Kā iesaistīt vecākus ikdienas mācību procesā un ārpusskolas aktivitātēs? Atbildes uz šiem jautājumiem esam centušies piedāvāt materiālā „Ikviens ir gaidīts skolā!”. Materiāls ir papildinājums jau pieejamajiem dažādu institūciju sagatavotajiem un izdotajiem materiāliem, kuru mērķis ir sniegt atbalstu skolotāju profesionālajai kompetencei darbam starpkultūru telpā. Tomēr atšķirībā no šiem materiāliem, kas vairāk skaidro starpkultūru komunikācijas un multikulturālas sabiedrības jēdzienus un principus, materiāls „Ikviens ir gaidīts skolā!” vienkopus piedāvā kopsavilkumu par normatīvo regulējumu par jauniebraucēju bērnu izglītību, un vērsts uz klasē pastāvošās daudzveidības izzināšanu un iekļaujošas vides veidošanu, balstoties uz pārliecību, ka prasmīga atbalsta nodrošināšana jauniebraucēju bērniem ir neatņemama kvalitatīvas pedagoģijas sastāvdaļa.

Materiāla autori: Aija Tūna, Iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām”, Sigita Zankovska-Odiņa un Boriss Kolčanovs,Latvijas Cilvēktiesību centrs.

 

„Metodiskais materiāls pedagogiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgiem bērniem un vecākiem ir nepieciešams, aktuāls, savlaicīgs. Tā nosaukums “Ikviens ir gaidīts skolā!” uzrunā un orientē uz pedagoģiskā darba ar trešo valstu valstspiederīgiem bērniem un vecākiem būtību iekļaušanas sekmēšanai. Metodiskā materiāla saturs palīdzēs pedagogiem veikt kvalitatīvu darbu.”

Dr. habil. paed., prof. Irīna Maslo 

„Speciālistu darba rezultātā tapis mērķauditorijas caurmēra pieredzei, adaptācijas vajadzībām un interesēm atbilstošs materiāls, ko prasmīgi kultūrkompetenti skolotāji var lieliski īstenot, tādējādi padarot Latvijas skolas ne vien viesmīlīgas, bet arī iekļaujošas trešo valstu valstspiederīgajiem bērniem un jauniešiem, kuri ir ieradušies Latvijā no trešajām valstīm. Īpaši gribētu atzīmēt trešo nodaļu „Klasē pastāvošā daudzveidība: kā to izzināt un izprast?”, kas palīdzēs gan vietējās sabiedrības pārstāvjiem, gan trešo valstu pilsoņiem ne tikai „identificēt savus uzskatus, attieksmes un aizspriedumus”, bet arī strādāt ar tiem.”

Dr. paed. Ērika Pičukāne

„...metodiskais materiāls ir labs palīgs skolas vadībai un pedagogiem, kuri tikai iepazīstas vai jau reāli gatavojas darbam ar skolēnu, kas ieradies no kādas citas valsts, plānojot, organizējot un uzsākot mācību procesu. Metodiskais materiāls piedāvā gan teorētisku ieskatu, sniedz norādes, padomus un atgādinājumus, gan praktiski veicamas aktivitātes un palīgmateriālus, kas orientē un palīdz pedagogam darbā ar iebraukušu bērnu, šī bērna ģimeni. Svarīgi ir tas, ka autori nespriež tikai teorētiski, bet praktiski cenšas palīdzēt pedagogam sagatavoties jaunajai lomai daudzkultūru vidē.”

Dace Konopecka,

Rīgas 15.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Materiāls ir tapis  projekta “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences” (IF/2012/2./1) ietvaros. Finansējums piešķirts no Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%)

Pielikumi

Publicēts: 2014-06-30