LCC ziņojums ANO Vispārējam periodiskajam pārskatam

2015.gada jūnijā, Latvijas cilvēktiesību centrs ir sagatavojis un iesniedzis ANO Cilvēktiesību padomei savu ziņojumu Vispārējam periodiskajam pārskatam (UPR). 

Latvijas pārskatu par cilvēktiesību situāciju Latvijā, ANO skatīs 2016.gada 26.janvārī. 

Ar dokumentiem, kas saistīti ar Latvijas pārskata izskatīšanu (valsts ziņojums, ANO Augstā cilvēktiesību komisāra informācijas kopsavilkums, reģionālo cilvēktiesību organizāciju (EDSO, EP), nacionālās cilvēktiesību institūcijas, NVO, u.c. ziņojumu kopsavilkumi, citu valstu iepriekš uzdotie jautājumi) var iepazīties:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/LVSession24.aspx un http://www.upr-info.org/…/Session-24---Jan…/National-report…

Vispārējais periodiskais pārskats (UPR) ir mehānisms, ar kura palīdzību tiek izvērtēta cilvēktiesību situācija visās 193 ANO dalībvalstīs. UPR ciklam ir trīs posmi: 1) cilvēktiesību situācijas izskatīšana noteiktajā valstī; 2) valsts saņemto rekomendāciju un brīvprātīgo solījumu izpilde; 3) ziņojuma par rekomendāciju izpildi un attīstībām cilvēktiesību situācijā iesniegšana. Latvijai šis jau ir otrais UPR cikls (pirmais Latvijas ziņojums tika izskatīts 2011.gadā).

Pēc sēdes ziņojumu gatavo t.s. “Troika” - izlozes kārtā izvēlētas trīs valstis no 47 Cilvēktiesību padomes locekļiem. Latvijas gadījumā tā būs Vācija, Indonēzija un Etiopija. Troikas ziņojums aptver interaktīva dialoga kopsavilkumu, valsts atbildes uz jautājumiem un rekomendācijām, ka arī citu valstu rekomendāciju pilns saraksts. Citu valstu rekomendācijas ir ierosinājumi, kā var uzlabot cilvēktiesību situāciju valstī. Konkrētā valsts var akceptēt rekomendācijas vai pieņemt tās zināšanai, bet nevar tās noraidīt. Darba grupas ziņojums pēc vairākiem mēnešiem tiek apstiprināts ANO Cilvēktiesību padomes sēdē

Pielikumi

Publicēts: 2016-01-24