Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos

Mūsdienu pasaules raksturīgākā iezīme ir gan fizisku, gan iedomātu robežu izzušana, kā rezultātā sabiedrība kļūst arvien daudzveidīgāka visdažādākajās jomās. Dažādo daudzveidības formu atzīšana, vienlīdzīgu tiesību un iespēju garantēšana un nodrošināšana ir būtisks priekšnoteikums saliedētas un demokrātiskas sabiedrības veidošanā.

Sabiedrības daudzveidību veido tās locekļu atšķirīgās iezīmes, īpašības un izpausmes. To uzskaitījums varētu būt bezgalīgs, un to nozīme un loma ir atkarīga no konkrētās situācijas. Tomēr pastāv vairāki, tostarp juridiski saistoši, dokumenti, piemēram, Eiropas Savienības daudzveidības politikas un pretdiskriminācijas tiesību normas, kurās uzskaitītos diskriminācijas aizlieguma pamatus – dzimums, vecums, seksuālā orientācija, rase/etniskā izcelsme, reliģija/pārliecība un invaliditāte – varētu uzskatīt par minimālajām daudzveidības formām, kuras jāatzīst un kuru vienlīdzīgās tiesības un iespējas jānodrošina visās jomās.

Ņemot vērā notikumu attīstību pasaulē un Latvijā, kā arī aizvien pieaugošo cilvēku pārvietošanos starp dažādām valstīm, bukletā īpaša uzmanība veltīta daudzveidības pamatiem, kas saistīti ar migrāciju, kura savukārt ir cieši saistīta ar etniskajiem, rasu un reliģijas jautājumiem.

Rīga, 2006
Autors: Latvijas Cilvēktiesību centrs
Finansējums: Nīderlandes Ārlietu ministrija (Matra programma)

Pielikumi

Publicēts: 2006-12-14