Cilvēktiesības Latvijā 2004. gadā

Izvērtējot attīstību cilvēktiesību jomā 2004. gadā, uzmanības lokā bija situācija cietumos, kur, lai gan ir samazinājies apcietināto personu īpatsvars, ieslodzīto nepilngadīgo vidū tas saglabājies nepieļaujami augsts – 58,5%.

Latvijā joprojām bija ļoti mazs oficiāli reģistrēto patvēruma meklētāju skaits un turpināja pastāvēt neskaidrības saistībā ar nelegālo imigrantu statusu un tiesībām. Nesakārtotās likumdošanas psihiatriskās palīdzības jomā dēļ Latvija turpināja pārkāpt Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 5. pantu.

Pagājušajā gadā pieauga arī radikālisma izpausmes politiskajā jomā. Diskriminācijas novēršanas jomā likumdošana netika sakārtota atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Savukārt likumdošanas iniciatīvas turpināja radīt jautājumus par pamatbrīvību ierobežošanu, īpaši saistībā ar miermīlīgu pulcēšanās brīvību.

Šie jautājumi uzsvērti ikgadējā pārskatā par cilvēktiesību situāciju valstī.

Pārskats tiek publicēts latviešu un angļu valodā. Daļa pārskata ir publicēta arī Starptautiskās Helsinku cilvēktiesību federācijas (IHF) gadagrāmatā. Pārskats izdots 1300 eksemplāros.

Rīga, 2005
Autors: 
Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs
Finansiālais atbalsts: Atvērtās sabiedrības institūts (Budapešta)

Pielikumi

Publicēts: 2005-06-03