RAXEN

FRA viens no mērķiem ir nodrošināt Eiropas Kopienu un tās dalībvalstis ar objektīviem, drošiem un salīdzināmiem datiem Eiropas mērogā par rasisma un ksenofobijas parādībām, palīdzot šīm valstīm veikt pasākumus vai formulēt darbības virzienus to kompetencē esošajās jomās.

 

Centrs arī pēta rasisma un ksenofobijas izpausmju izplatību un dinamiku, analizē to iemeslus, sekas un ietekmi, izceļot labās prakses piemērus šo jautājumu risināšanā. RAXEN darbojas ar ES dalībvalstu nacionālo atbalsta punktu palīdzību. Nacionālo atbalsta punktu tīkla uzdevums ir savākt datus un informāciju par rasismu, ksenofobiju un antisemītismu nacionālajā līmenī. Nacionālais atbalsta punkts vāc, koordinē, izplata un apmainās ar informāciju ciešā sadarbībā ar FRA. Balstoties uz nacionālajiem ziņojumiem, FRA ir ierosinājis salīdzinošus Eiropas pētījumus piecās RAXEN pašreiz prioritārās jomās: nodarbinātībā, izglītībā, rasu diskriminācijā, dzīvesvietu situācijā un likumdošanā.

LCC ir savācis informāciju par organizācijām, kas ir aktīvi darbojušās rasisma un ksenofobijas apkarošanā Latvijā kopš 1995.gada, to aktivitātes un publikācijas. Visa savāktā informācija tiek ievietota FRA datubāzē, kas ir publiski pieejama FRA mājas lapā http://fra.europa.eu/

 

 

Publicēts: 2007-01-05