Pētījums par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuvi izglītībai Latvijā

Patvēruma veicināšana meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuve izglītībai Latvijā atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un Latvijas saistošajām starptautiskajām cilvēktiesību normām.

Projektu atbalsta Eiropas Bēgļu fonds (vadošā iestāde ir LR Iekšlietu ministrija)

Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuvi izglītībai Latvijā atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un Latvijai saistošajām starptautiskajām cilvēktiesību normām.

Projekta specifiskais mērķis: Apzināties patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, iespējas, vajadzības un problēmas iegūt izglītību Latvijā.

Projekta realizācijas laiks: 10.12.2010 – 30.06.2011

Projekta mērķa grupas: patvēruma meklētāji, bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

Projekta aktivitātes

1.Normatīvo aktu analīze atbilstoši starptautiskajām un ES tiesību normām;

2.Intervijas ar patvēruma meklētajiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu;

3.Situācijas izpēte 3-4 skolās, kurās mācās (vai ir mācījušies) patvēruma meklētāji, bēgļi un personas, kurām ir piešķirts alternatīvais statuss. Situācijas izpētei tiks veiktas intervijas ar atbildīgo valsts iestāžu, pašvaldību, skolu administrācijas, NVO pārstāvjiem, pedagogiem ar mērķi izvērtēt normatīvo aktu īstenošanu praksē;

4.Gala ziņojuma sagatavošana;

5.Publicitātes un izplatīšanas pasākumi (semināra organizēšana un gala ziņojuma prezentācija, gala ziņojuma izplatīšana, rakstu sagatavošana par projekta rezultātiem).


Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Bēgļu fonda līdzekļiem.

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

Publicēts: 2010-12-17