Latvija – vienlīdzība dažādībā

„Latvija – vienlīdzība dažādībā I” un „Latvija – vienlīdzība dažādībā II” ir Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta administrēti pretdiskriminācijas projekti, kas tiek realizēti sadarbībā ar vairākām partneru organizācijām, tostarp, Latvijas Cilvēktiesību centru.

 

Projekti 80% apmērā tiek finansēti no Eiropas Kopienas Rīcības programmas cīņai pret diskrimināciju (2001 – 2006) līdzekļiem, 20% veido Latvijas līdzfinansējums. Eiropas Kopienas Rīcības programmas galvenie mērķi ir:

1. uzlabot izpratni par tēmām, kas saistītas ar diskrimināciju,

2. attīstīt kapacitātes diskriminācijas efektīvai apkarošanai,

3. popularizēt vērtības, kas ir pretdiskriminācijas politikas pamatā.

Latvija – vienlīdzība dažādībā I (LED I)

LED I ir pirmais Latvijā izveidotais projekts, kas piesaista Eiropas Komisijas līdzekļus valsts pārvaldes iestāžu un nevalstisko organizāciju partneru tīklu aktivitātēm diskriminācijas mazināšanai, iecietības veicināšanai un sabiedrības informēšanai par Eiropas Savienības pretdiskriminācijas politikas prioritātēm.

LED I veido kopumā seši apakšprojekti, kuru mērķis ir apmācīt, iesaistīt un informēt riska grupas, pret kurām izpaužas diskriminācija un neiecietība, kā arī grupas, kuras veido informāciju par kultūru dažādību, sniedz konsultācijas par tiesisko statusu, tiesībām darba tirgū, izglītības jomā utml.

LCC LED I ietvaros īstenoja projektu „Informētības par Rasu un Nodarbinātības direktīvām paaugstināšana”, kura galvenā mērķa grupa ir tiesneši.

Projekta galvenie mērķi:izpratnes par pretdiskriminācijas un tolerances jautājumiem veicināšana; Latvijas tiesnešu un tiesu darbinieku informēšana par Rasu direktīvu 2000/43/EK un Nodarbinātības direktīvu 2000/78/EK; iepazīstināšana ar ES pretdiskriminācijas prioritātēm; diskusija par projektiem, kas vērsti uz diskriminācijas un ksenofobijas pret atsevišķām sabiedrības grupām apkarošanu; ilgspējīgas sadarbības veidošana starp institūcijām, kas darbojas šajā jomā; tiesnešu izglītošana, lai veicinātu sabiedrībai pieejamas tiesu prakses veidošanos.

Projekta ietvaros tika organizēti seši reģionālie semināri tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, kas 2006. gada jūlija – augusta mēnešos norisinājās Valmierā, Rēzeknē, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī.

 

Latvija – vienlīdzība dažādībā II (LED II)

LED II ietvaros LCC īsteno apakšprojektu „Diskriminācijas mērīšana Latvijā – datu vākšana jaunām stratēģijām”.

Projekta norises laiks: 2006. gada oktobris – 2007. gada septembris.

Projekta mērķis ir turpināt veidot izpratni par nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa pretdiskriminācijas likumdošanu un politiku, kā arī veicināt padziļinātas izpratnes veidošanos par specifiskiem diskriminācijas jautājumiem.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes paredz: organizēt ekspertu konferenci par Rasu direktīvu 2000/43/EK un Nodarbinātības direktīvu 2000/78/EK NVO, arodbiedrību, darba devēju organizāciju, ministriju un citu iesaistīto valsts institūciju pārstāvjiem, juristiem; organizēt 6 kvalifikācijas celšanas seminārus tiesnešiem, juristiem un NVO pārstāvjiem; sagatavot ziņojumu par sensitīvo datu vākšanu, kā arī organizēt semināru par šiem jautājumiem ekspertiem un ministriju, kas saskaras ar diskriminācijas jautājumiem, darbiniekiem.

Publicēts: 2007-01-16