Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā 2013.-2015.gadā

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt patvēruma procedūru kvalitātes paaugstināšanos atbilstoši LR Patvēruma likumam, ES un starptautisko tiesību normām. Projekts paredz LCC juridiskās palīdzības sniegšanas patvēruma meklētājiem turpināšanu un juridiskās palīdzības kvalitātes padziļināšanu, jo īpaši pieteikumu tiesai sagatavošanā.

Projekta mērķa grupa

Projekta ietvaros juridiskā palīdzība tiks sniegta patvēruma meklētājiem, kuriem ir augsts risks saskarties ar vajāšanu pēc Patvēruma likumā noteiktajiem kritērijiem vai smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem savā izcelsmes valstī un mazaizsargātajām grupām (nepilngadīgie, nepilngadīgie bez pavadības, invalīdi, veci cilvēki, grūtnieces, vientuļi vecāki ar mazgadīgiem bērniem un personas, kas pārcietušas spīdzināšanu, izvarošanu vai cita veida nopietnu psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību).

Aktivitātes

Projektā ir ieplānota juridiskās palīdzības (t.sk. intervijas ar patvēruma meklētajiem, konsultācijas uz vietas, vizītes uz patvēruma meklētāju aizturēšanas un izmitināšanas vietām, pārstāvniecība tiesā, pieteikumu sagatavošana tiesai, citu iesniegumu un lūgumu vēstuļu sagatavošana, pārstāvniecība patvēruma intervijās) sniegšana no 50 līdz 60 patvēruma meklētājiem.

Tāpat projektā ir plānots turpināt padziļināt juridiskās palīdzības kvalitāti darbā ar patvēruma meklētajiem, jo īpaši pētot, izmantojot darbā aktuālos ECT un ES spriedumus, kā arī publiskojot aktuālo tiesu spriedumu kopsavilkumus latviešu valodā LCC mājas lapā.

Projekts paredz semināru Rīgā, lai informētu valsts iestāžu pārstāvjus, tiesnešus, juristu/advokātus un nevalstiskās organizācijas par LCC projektu un aktuālajiem patvēruma procedūru jautājumiem, kā arī veicinātu dažādu institūciju savstarpējo sadarbību un juridiskās palīdzības kvalitāti. LCC projekta rezultātu apkopojums tiks izplatīts pa pastu atbildīgajām valsts iestādēm (PMLP, Valsts robežsardze, Juridiskās palīdzības administrācija u.c.), kā arī ievietots LCC mājas lapā.

Projekta realizācijas laiks: 01.07.2013 - 30.06.2015.  

Kontaktpersona: Svetlana Djačkova, tālr. 67039290

 

Projektu atbalsta Eiropas Bēgļu fonds (vadošā iestāde ir LR Iekšlietu ministrija)

Pa šo informācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.Projekts tiek finansēts no Eiropas Bēgļu fonda līdzekļiem. http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

  • Aktuālie tiesu spriedumi patvēruma jomā

EBF projekta"Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā 2013.-2015.gadā" (Nr. AK/LCC/EBF/2013/1) ietvaros Latvijas Cilvēktiesību centrs sagatavo un publicē Latvijas tiesu, ECT un ES tiesas spriedumu apkopojumus (3.aktivitāte). Pasākums tiek īstenots, lai veicinātu juridiskās palīdzības sniedzēju, tiesu un atbildīgo institūciju informētību par aktuāliem tiesu spriedumiem patvēruma jomā un to izmantošanu darbā.

Lasīt apkopojumu


Publicēts: 2013-07-01