Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā

Projekts “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” ir starpkultūru izglītības un pret-diskriminācijas kursu cikls valsts, pašvaldību darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem un medicīnas darbiniekiem.

2009.gada nogalē Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) uzsāka projekta “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” īstenošanu, ko atbalstīja Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 2008. gada programmas ietvaros (vadošā iestāde - LR Tieslietu ministrija).

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada 1. decembris līdz 2010. gada 30. jūnijam

Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot mehānismu, kas nodrošinātu ilgtspējīgu, metodiski vienotu, pārmantojamu un Eiropas Savienības institūciju un dalībvalstu labās praksēs balstītu apmācības sistēmu valsts, pašvaldību iestāžu, sociālajiem un medicīnas darbiniekiem, par kultūras dažādības un pret-diskriminācijas jautājumiem, tādējādi ceļot šo mērķa grupu kā pakalpojumu sniedzēju kompetenci, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas procesa kvalitāti un nodrošinot trešo valstu valstspiederīgajiem konkrētā integrācijas instrumenta kvalitāti un pieejamību.

Projekta specifiskais mērķis ir izveidot un īstenot apmācības kursu ciklu kultūru dažādībā un pret-diskriminācijas jomā valsts pārvaldes, pašvaldību, sociālajiem un medicīnas darbiniekiem, ar mērķi celt šo pakalpojumu sniedzēju grupu kompetenci un prasmes nodrošināt valsts garantētu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti imigrantu integrācijas jomā.

Projekts norisinās trijos posmos:

-   Apmācības kursu cikla satura izveide par kultūru dažādību un pret-diskriminācijas principu īstenošanu.

-   Apmācību kursu metodisko norādījumu izstrāde cikla ilgtspējas nodrošināšanai.

-   Apmācību kursu cikla ieviešana un aprobēšana ar projektā minētajām mērķa grupām.

Projekta vadītāja: Sigita Zankovska-Odiņa, Latvijas Cilvēktiesību centra pētniece


Projekts tiek finansēts no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem.

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/funding_integration_en.htm


Publicēts: 2009-12-01