Aktīvi Eiropas pilsoņi pret naida runu

Projekta mērķis ir veicināt jaunās Eiropas pilsoņu paaudzes izpratni par naida runas ietekmi uz demokrātisko līdzdalību un Eiropas vērtībām. Naida runu bieži izmanto kā instrumentu, lai vērstos pret dažādām mazāk aizsargātām grupām, jo īpaši minoritātēm, migrantiem un bēgļiem. Tas veicina viņu atsvešinātību un atstumtību, kas noved pie marginalizācijas. Šādi vēstījumi vājina demokrātiju un stiprina populistu un eiroskeptiķu pozīcijas.

Projekta partneri pārstāv Latviju, Lietuvu, Igauniju, Horvātiju, Bulgāriju, un Rumāniju. Starp tām ir atšķirības un līdzības, kā arī problēmas, kas ir kopīgas visām ES dalībvalstīm. Projekts ļaus partneriem apzināt nepilnības un apkopot praksi, kā vērsties pret naida runu, ksenofobiju un eiroskepticismu, kā arī veicināt Eiropas vērtības, rīkojot diskusijas un apmainoties ar idejām un praksi. Projekta aktivitātes palīdzēs stiprināt sadarbību starp iesaistītajām organizācijām no dažādiem ES reģioniem un apvienot aktīvus jauniešus.

Projektā galvenā uzmanība tiks pievērsta tādu demokrātisku vērtību veicināšanai kā pilsoniskā un politiskā līdzdalība, mierīga līdzāspastāvēšana un daudzveidība, īpaši akcentējot jaunu pilsoņu (imigrantu) un citu minoritāšu līdzdalību. Projekta pasākumi palielinās iedzīvotāju informētību par naida runas kaitīgo ietekmi, veicinās Eiropas vērtības un stiprinās jauniešu solidaritāti, izmantojot debates, tīklu veidošanu un izglītības cilvēktiesību jomā metodes.

Projekta galvenās aktivitātes un rezultāti ir šādi:

1) pētījums par naida runas ietekmi uz eiroskepticismu un ksenofobiju ES un, jo īpaši, projekta partnervalstīs un ieteikumi, kā to samazināt;

2) ekspertu seminārs, lai apspriestu labās prakses un problēmas katrā partnervalstī;

3) semināri katrā partnervalstī, kas vērsti uz izpratnes celšanu par naida runas cēloņiem un sekām, tās ietekmi uz eiroskepticismu un Eiropas vērtību uztveri. Semināros tiks apspriesti  efektīvi veidi, kā dot iespēju jaunajai paaudzei pretdarboties naida runai un veicināt pilsonisko un politisko līdzdalību;

4) starptautiska konference, kurā piedalās jaunieši, mazākumtautību pārstāvji, eksperti, NVO un politikas veidotāji, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem un apspriestu turpmākās problēmas, kas jārisina ES līmenī;

5) projekta publicitātes aktivitātes

 

Projektu īsteno:

Latvijas Cilvēktiesību centrs (projekta koordinators)

Līdzdalības platforma (Latvija)

Estonian Human Rights Centre (Igaunija)

Human Rights Monitoring Institute (Lietuva)

Multi Kulti Collective (Bulgārija)

Human Rights House Zagreb (Horvātija)

Peace Action Training and Research Institute of Romania - PATRIR  (Rumānija)


 Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada marts – 2021. gada augusts.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Eiropa pilsoņiem” un Latvijas Republikas Kultūras Ministrija. 

Publicēts: 2020-03-02