Vācijas lūgums sniegt prejudiciālo nolēmumu saistībā ar strīdiem starp prasītājiem pamata lietā un Vāciju

Lietas būtība:.Vācijas Federatīvās Republikas lūgums sniegt prejudiciālo nolēmumu saistībā ar strīdiem starp prasītājiem pamata lietā un Vāciju par to, ka pēdējā minētā atcēlusi viņu bēgļa statusu, jo situācija Irākā ir mainījusies, un pieteicējiem vajāšanas draudi vairs nepastāv.

Sprieduma datums

2010.gada 2.marts

Lietas dalībnieki

ES tiesa,

Pieteicējs (lūguma iesniedzējs) – Vācijas Federālā administratīvā tiesa

Prasītāji pamata lietā – A.Salahadin Abdull, K.Hasan, A.Adem un viņa laulātā H.Mosa Rashi, D.Jamal

Atbildētājs pamata lietā – Vācijas Federatīvā Republika

Nr.C-175/08, C-176/08, C-178/08 un C-179/08

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0175&from=EN  

Uzdotie jautājumi

1) vai Padomes 29.04.2004. Direktīvas 2004/83/EK (Direktīva) 11.panta 1.pkt. e) apakšpunkts interpretējams tādejādi, ka persona zaudē bēgļa statusu, ja vairs nepastāv apstākļi, saistībā ar kuriem viņa tika atzīta par bēgli, un viņai nav citu iemeslu baidīties no vajāšanas?

2)  vai bēgļa statusa zaudēšana nozīmē arī to, ka aizsardzību iespējams nodrošināt tikai ar starptautisku bruņoto spēku palīdzību?

3) vai jauni, atšķirīgi apstākļi jāvērtē pēc tāda varbūtības kritērija, kāds tika piemērots, atzīstot bēgļa statusu, vai jāvērtē pierādīšanas pienākuma atvieglojums?

Atbilde uz 1.jautājumu

Direktīvas 11.p. 1.pkt. e) apakšpunkts vērtējams, tādejādi, ka persona zaudē savu bēgļa statusu tad, ja ņemot vērā apstākļu maiņu, kas nozīmīga un kam ir pastāvīgs raksturs, un apstākļi, kas pamatoja bailes, vairs nepastāv, un personai nav citu iemeslu baidīties no vajāšanas Direktīvas 2.p. c) pkt. nozīmē.

Lai novērtētu apstākļu maiņu, jāpārbauda, vai Direktīvas 7.p. 1.pkt. minētais aizsardzības dalībnieks ir pasākumus, lai novērstu vajāšanu, vai ir efektīva tiesību sistēma, kas ļauj apsūdzēt par darbībām, kas veido vajāšanu, un vai personai būs pieejama šī aizsardzība.

Atbilde uz 2.jautājumu

Direktīvas 7.p. 1.pkt. b) apakšpunktā paredzētie aizsardzības dalībnieki var būt arī starptautiskas organizācijas, kas kontrolē valsti vai būtisku daļu, to skaitā, izvietojot militāros spēkus tās teritorijā.

Atbilde uz 3.jautājumu

Ja apstākļi, kuru dēļ tika piešķirts bēgļa statuss, vairs nepastāv un ja dalībvalsts kompetentās iestādes noskaidro, ka nepastāv citi apstākļi, kuri pamato attiecīgās personas bailes no vajāšanas, vai nu tā paša iemesla dēļ, kas pastāvēja sākotnēji, vai arī kāda cita Direktīvas 2.p. c) pkt. uzskaitīta iemesla dēļ, iespējamības kritērijs, kas tiek izmantots, novērtējot risku, ko rada šie citi apstākļi, ir tas pats, kurš tika piemērots, piešķirot bēgļa statusu.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

Eiropas Savienības Pamattiesību harta; 1951.gada 28.jūlija Konvencija par bēgļa statusu (Ženēvas konvencija); Padomes 29.04.2004. Direktīva 2004/83/EK.

Galvenās tēzes, atziņas

[101] “3) Direktīvas 4.p. 4.pkt., kurā saistībā ar pierādījumu spēku ir norādes uz vajāšanas darbību vai iepriekšēju vajāšanas draudu apmēru, var būt piemērojams tad, ja kompetentās iestādes ir paredzējušas atcelt bēgļa statusu saskaņā ar Direktīvas 11.p. 1.pkt. e) apakšpunktu un ja ieinteresētā persona, lai pamatotu to, ka pastāv pamatotas bailes no vajāšanas, atsaucas uz apstākļiem, kas nav tie, saistībā ar kuriem tā tika atzīta par bēgli.”

Publicēts: 2014-12-01