Uzbekistānas Republikas pilsoņa pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu

Lietas būtība: Uzbekistānas Republikas pilsoņa pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

Sprieduma datums

2013.gada 28.oktobris (stājies spēkā 28.10.2013.)

Lietas dalībnieki

Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams,

Pieteicējs – Uzbekistānas Republikas pilsonis. pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), Nr. A420428613 (A42-04286-13/4),

http://www.l2d.lv/v.php?i=78645

Galvenie lietas apstākļi

Pieteicējs meklē patvērumu, jo Uzbekistānā tiek vajāts savas reliģiskās piederības dēļ (no islāma ticības pārgājis pareizticībā). Vairākkārtīgi devies uz Krieviju, taču tur ir ļoti neiecietīga un vardarbīga attieksme pret uzbekiem.

PMLP norāda, ka pieteicējs 9 gadu periodā ar pārtraukumiem dzīvojis gan Krievijā, gan Uzbekistānā. Pieteicējam ir īslaicīgās uzturēšanās atļauja Krievijā, kā arī viņš ir precējies ar Krievijas pilsoni. Patvēruma pieprasīšana Latvijā nav saistīta ar situāciju izcelsmes valstī sakarā ar reliģiskās piederības maiņu.

Galvenie apsvērumi, lēmums

Tā kā Krievija nav uzskatāma par patvēruma meklētāja pirmo patvēruma valsti un drošu trešo valsti, notikumi, kuros pieteicējs bija iesaistīts Krievijā, netiks vērtēti.

Tiesa konstatē, ka pieteicējs, katrreiz atgriežoties Uzbekistānā, ir bijis pakļauts vardarbībai un pazemojošai attieksmei, līdz ar to pieteicējam ir piešķirams bēgļa statuss.

Galvenie secinājumi (interpretācija)

Tiesa secina, ka personai izteiktus nonāvēšanas draudus, piekaušanu, seksuālu vardarbību un pazemošanu tādēļ, ka persona mainījusi reliģisko piederību, var atzīt par vajāšanu sakarā ar reliģiju Patvēruma likuma 21.panta izpratnē.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, ES 1996.g. 4.marta Kopējās Nostājas, ko Padome izstrādājusi par saskaņotu termina “bēglis” lietojumu 1.pantā 1951.g. 28.jūlija Ženēvas Konvencijā par bēgļa statusu., Uzbekistānas Cilvēktiesību Alianses ziņojums par reliģijas brīvību Uzbekistānā.

Nolēmums (sankcijas), lietas ietekme attiecībā pret pastāvošo judikatūru

Tiesa pieteicēja pieteikumu apmierināja, uzdeva PMLP pieņemt lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu.

Galvenās tēzes, atziņas

[12.5] “Tiesa uzsver, ka šajās lietās kā pierādīšanas standarts nav izmantojams iespējamību pārsvars. Lai atzītu, ka bailes no vajāšanas ir labi pamatotas, varbūtībai, ka persona tiks vajāta, nav jābūt lielākai kā varbūtībai, ka vajāšana izraidīšanas gadījumā nenotiks.

Izskatāmajā gadījumā tiesai nav pārliecības, ka pieteicējs, atgriežoties savā izcelsmes valstī, netiktu pakļauts vajāšanai. Arī no lietas materiāliem izriet, ka pieteicējs savas ticības dēļ ir cietis vairākkārt.”

Publicēts: 2014-12-01