Seminārs "Aktuālie patvēruma procedūru jautājumi Latvijā un Eiropas Savienībā"

2015.gada 9.martā Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) organizēja semināru Aktuālie patvēruma procedūru jautājumi Latvijā un Eiropas Savienībā".

Seminārā piedalījās 28 dalībnieki: pārstāvji no Valsts robežsardzes (VRS), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Juridiskās palīdzības administrācijas, Tiesībsarga biroja, Latvijas Cilvēktiesību centra, Administratīvās rajona tiesas, Latgales apgabaltiesas un Daugavpils tiesas tiesneši un zvērināts advokāts. Tāpat seminārā piedalījās pārstāvis no ANO Augstā komisāra bēgļu lietās (UNHCR) Ziemeļeiropas reģionālā biroja.

Semināra mērķis bija informēt dalībniekus par projekta starpposma rezultātiem, veicināt dažādu institūciju pieredzes apmaiņu, kā arī pārrunāt aktuālos patvēruma procedūru jautājumus ES kontekstā.

LCC pētniece Svetlana Djačkova, balstoties uz LCC darba materiāliem un statistikas datiem, sniedza prezentāciju par situāciju patvēruma jomā Eiropas Savienībā un Latvijā, kā arī par projekta rezultātiem. Kā problemātiska joma patvēruma procedūru kontekstā tika izcelta patvēruma meklētāju aizturēšanas prakse, jo īpaši aizturēšanas pamatu interpretācija un piekļuve efektīvam tiesas procesam aizturēšanas lietās.

LCC juriste Ilze Dubava informēja dalībniekus par tiesu prakses attīstību patvēruma jomā 2009.-2013.gadā. Analīze tika veikta, apkopojot 17 Administratīvās rajona tiesas pozitīvos lēmumus lietās, kurā piedalījās LCC. I.Dubava minēja vairākus problēmjautājumus PMLP lēmumos, uz kuriem ir norādījusi tiesa (pierādīšanas pienākums; ticamības izvērtēšana; izcelsmes valstu informācijas vākšana un izvērtēšana; faktu izvērtēšana; īpaši aizsargājamo grupu ņemšana vērā; avotu izmantošana).

Andrejs Arjupins no UNHCR Ziemeļeiropas reģionālā biroja sniedza prezentāciju par ES patvēruma jomas ACQUIS attīstību. Seminārs noslēdzās ar diskusiju par Likumprojektu „Patvēruma likums”, kurā piedalījās PMLP Patvēruma lietu nodaļas vadītāja Līga Vijupe, Andrejs Arjupins, VRS pārstāvis Mareks Hoņavko un LCC juriste Ilze Dubava. 

Seminārs tika organizēts Eiropas Bēgļu fonda atbalstītā projekta „Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā 2013.-2015.gadā” ietvaros (Projekts Nr. AK/LCC/EBF/2013/1, vadošā iestāde – LR Iekšlietu ministrija). Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Pielikumi

Publicēts: 2015-03-10