Seminārs „Aktuālie patvēruma procedūru jautājumi Latvijā Eiropas Savienības kontekstā”

2012.gada 28.jūnijā Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) rīkoja semināru „Aktuālie patvēruma procedūru jautājumi Latvijā Eiropas Savienības kontekstā” Eiropas bēgļu fonda atbalstītā projekta Nr. AK/EBF/2010/3 ietvaros. Seminārs Daugavpilī bija projekta 3.aktivitātes sastāvdaļa (Informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi).

Semināra mērķis bija informēt dalībniekus par projekta rezultātiem, veicināt dažādu institūciju pieredzes apmaiņu, kā arī pārrunāt aktuālos patvēruma meklētāju aizturēšanas un patvēruma procedūru jautājumus ES kontekstā. Semināra laikā notika preses konference, kuras mērķis bija celt sabiedrības informētības līmeni par patvēruma jautājumiem reģionā.

Seminārā piedalījās 25 dalībnieki, ieskaitot desmit Valsts robežsardzes pārstāvjus, Latgales apgabaltiesas tiesnesi, PMLP pārstāvi, divus Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvjus, sešus nevalstisko organizāciju pārstāvjus, juristu, ANO Augstā komisāra bēgļu lietās (UNHCR) Baltijas valstu un Ziemeļvalstu biroja pārstāvi un trīs masu mediju pārstāvjus.

Projekta vadītāja un pētniece Svetlana Djačkova atklāja semināru ar īsu pārskatu par LCC darbu ar patvēruma meklētājiem un projektu. LCC juriste Džena Andersone sniedza prezentāciju par projekta rezultātiem, balstoties uz projekta rezultātu apkopojumu (sk. pielikumā). Džena Andersone informēja, ka projekta laikā LCC pēc palīdzības griezās 69 patvēruma meklētāji, taču atbilstoši projektā izvirzītajiem kritērijiem, juridiskā palīdzība tika sniegta 25 patvēruma meklētājiem. Projekts veicināja bēgļa statusa piešķiršanu diviem klientiem, bet alternatīvā statusa piešķiršanu – astoņiem klientiem. 16 klienti tika atbrīvoti no aizturēšanas, bet 12 klientiem tika veikta atkārtota patvēruma intervija (sk. semināra prezentācijas pielikumā).

UNHCR pārstāvis Andrejs Arjupins (Andrei Arjupin) sniedza prezentāciju par aktualitātēm Eiropas Savienībā ar īpašu uzsvaru uz ES direktīvu pārstrādātajām versijām (kuras vēl nav stājušās spēkā) patvēruma meklētāju aizturēšanas jomā.

Savukārt LCC pētniece Svetlana Djačkova sniedza prezentāciju par aktuālajiem patvēruma meklētāju aizturēšanas jautājumiem Latvijā Svetlana Djačkova minēja Valsts robežsardzes datus, kas liecina, ka 2011.gadā 271 no 335 patvēruma meklētājiem (t.sk. 52 sievietes un 30 nepilngadīgie) bija aizturēts ar vidējo aizturēšanas termiņu - 20 dienas. Svetlana Djačkova atzīmēja, ka LCC ieskatā ir nepieciešami grozījumi Patvēruma likumā, kas noteiktu patvēruma meklētāju aizturēšanas kārtību, ieskaitot aizturēšanas alternatīvu piemērošanu.

PMLP Patvēruma lietu nodaļas vadītāja informēja par ES direktīvu pastrādātajām versijām un iezīmēja Latvijas kontekstā aktuālos jautājumus, tostarp saskaņotu patvēruma procedūras gaitas nodrošināšanu, patvēruma procedūru ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu novēršanu, termiņa pagarināšanu sūdzības par 1.instances negatīvu lēmumu iesniegšanai u.c.

Pielikumā: semināra programma un prezentācijas.

Pielikumi

Publicēts: 2012-06-29