Organizēts apmācību seminārs žurnālistikas studentiem „Antičigānisms un tās izpausmes publiskajā telpā”

Atsaucoties uz ekspertu ierosinājumiem, kas izteikti 2015.gadā diskusijā „Romu atspoguļojums Latvijas medijos”, š.g. 26. februārī Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Kultūras ministriju un Latvijas Universitāti organizēja semināru žurnālistikas un komunikācijas  studentiem „Antičigānisms un tās izpausmes publiskajā telpā.” Seminārs tika organizēts ar Kultūras ministrijas atbalstu Eiropas Padomes kampaņas „Dosta! Tikt pāri aizspriedumiem, atklāt romus” ietvaros. Kampaņas mērķis ir izveidot ciešāku saikni starp romiem un tiem, kuri nav romi, veicinot izpratni un aktīvu līdzdalību, kas salauztu aizspriedumu un stereotipu radītos šķēršļus.

Semināra gaitā tika pārrunāti jautājumi par daudzveidību medijos un dažādību veicinošiem principiem, ka arī iespējamajiem šķēršļiem daudzveidībai. Īpaša izmanība tika pievērsta plašsaziņas līdzekļu saturam, kurā tiek atspoguļoti minoritāšu pārstāvji un mazaizsargātas grupas. Semināra dalībnieki apskatīja vairākus praktiskus piemērus kā romi tiek atspoguļoti Latvijas medijos un kā izpaužas dažādi stereotipi un aizspriedumi pret šīs tautības cilvēkiem žurnālistu/ medija veidotājā saturā. Tika apspriesta mediju un to satura ietekme uz sabiedriskās domas veidošanu par romiem, ka arī aplūkoti žurnālistu darba profesionālie standarti, ētikas normas un principi, un to praktisku pielietošanu žurnālistu ikdienas darbā.

Bijušais laikraksta „Rīgas Viļņi” redaktors, romu tautības pārstāvis Kaspars Antess dalījās ar savu personīgo un praktisko pieredzi, strādājot Latvijas medijos, tostarp veidojot materiālus par romiem. Semināra dalībnieki apmainījās ar dažādiem viedokļiem par mūsdienu stereotipu par romiem transformāciju – sākot ar vēsturiski romantiskajiem un eksotiskajiem priekšstatiem par ceļojošo taboru, spilgtām dziesmām un dejām, dabas apveltītu brīvību,  negatīvajiem stereotipiem par romiem kā spekulantiem un zagļiem, līdz mūsdienu romu tēliem kā par sociāli nelabvēlīgu un sociālajām riskam pakļauto sabiedrības grupu.

Semināra dalībnieki diskutēja par to, cik liela loma ir plašsaziņas līdzekļiem antičigānisma izplatīšanā, kā arī par izaicinājumiem ar kuriem saskaras romi un apkārtējā sabiedrība, vecinot un attīstot šīs kopienas pārstāvju integrāciju un sociālo iekļaušanos.

Seminārā piedalījās 17 Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultātes Žurnālistikas nodaļas studenti.

Publicēts: 2016-02-29