Nigērijas Federatīvās Republikas pilsoņa C.D. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu

Lietas būtība: Nigērijas Federatīvās Republikas pilsoņa C.D. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

Sprieduma datums

2011.gada 17.otobris (stājies spēkā 17.10.2011.)

Lietas dalībnieki

Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams,

Pieteicējs – Nigērijas Federatīvās Republikas pilsonis C.D. pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), Nr. A420544411 (A05444-11/20),

file:///C:/Users/User/Documents/SPRIEDUMI,%20KOPSAVILKUMI/AL_1710_raj_A-05444-11_20.pdf

Galvenie lietas apstākļi

Pieteicējs steigā pametis Nigēriju, lai glābtu dzīvību no tur notiekošās vardarbības, kas radusies reliģisku konfliktu rezultātā.

PMLP, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, neguva pārliecību, ka pieteicējs būtu pakļauts viņa norādītajiem draudiem, kā arī, ka pieteicēja sniegtā informācija ir patiesa.

Piederība pati par sevi kādai reliģiskai kopienai nav pietiekams iemesls bēgļa statusa pieprasīšanai. Pieteicējs nav norādījis, ka būtu kristīgās ticības sludinātājs vai aktīvists. Nav saprotams pamatojums, kādēļ tieši viņš tiek vainots musulmaņu līdera nāvē.

Galvenie apsvērumi, lēmums

Tiesa secina, ka pieteicēja sniegtā informācija ir konsekventa un nesatur pretrunas. Jau sākotnējā aptaujas anketā pieteicējs norādījis, ka Nigērijā tiek turēts aizdomās par musulmaņu līdera slepkavību un sods viņam nav piemērots tādēļ, ka viņš no Nigērijas ir aizbēdzis, līdz ar to patvēruma motīvi ir šī nepatiesā apsūdzība, kuras rezultātā pieteicējam draud nāves sods, kā arī nemitīgie konflikti starp kristiešiem un musulmaņiem. Pieteicējs PMLP korekti sniedza informāciju, kas bija viņa rīcībā, kā arī līdz ko ieguva, tā iesniedza arī pierādījumus.

Galvenie secinājumi (interpretācija)

Tiesa uzskata, ka iemesls, kāpēc pieteicējs tiek meklēts saistībā ar atrastā musulmaņu vīrieša slepkavību un kāpēc notika slepkavības pieteicēja draudzē, ir nevis pieteicēja un viņa ģimenes locekļu reliģiskā pārliecība, bet gan aizdomas par pieteicēja vainu musulmaņa slepkavībā.

Līdz ar to tiesa atzīst, ka attiecībā uz pieteicēju nav pamata konstatēt kritēriju – vajāšana reliģisko uzskatu dēļ. Tādejādi tiesa secina, ka attiecībā uz pieteicēju nav iespējams konstatēt visus no Patvēruma likuma 20.panta izrietošos obligātos kritērijus bēgļa statusa piešķiršanai.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

Apvienoto Nāciju Komisariāta bēgļu jautājumos izstrādātā rokasgrāmata “Bēgļa statusa noteikšanas procedūra un kritēriji”;

ASV Valsts departamenta ziņojums par reliģijas brīvību Nigērijā.

Nolēmums (sankcijas), lietas ietekme attiecībā pret pastāvošo judikatūru

Tiesa pieteicēju pieteikumu apmierināja, uzdeva PMLP pieņemt lēmumu par alternatīvā statusa piešķiršanu.

Galvenās tēzes, atziņas

“[21] (..) nevar izslēgt objektīvi saprātīgu iespējamību, ka pieteicējs ir apsūdzēts viņa mājas pagalmā atrastā musulmaņa slepkavībā. Līdz ar to tiesa secina, ka (..) pastāv objektīva iespējamība, ka pieteicējam, ja viņš atgriezīsies Nigērijā, piespriedīs un izpildīs nāves sodu. (..) tiesai nav pietiekamas pārliecības, ka pieteicējam, ja viņš atgrieztos Nigērijā, tiktu nodrošinātas tiesības uz taisnīgu tiesu.

(..) ir konstatējams pietiekams pamats uzskatīt, ka pieteicējs pēc atgriešanās savā izcelsmes valstī varētu tikt pakļauts smagam kaitējumam – nāves sodam.”

Publicēts: 2014-12-01