Mācību vizīte uz Austriju imigrantu atgriešanās jautājumos

2014.gada 14.-16.oktobrī LCC, sadarbībā ar NVO “Austrijas Cilvēktiesību asociācija” (Verein Menschenrechte Österreich), organizēja mācību vizīti uz Austriju projekta „Labo prakšu attīstība: Atgriešanas direktīvas efektīvākas ieviešanas veicināšana Latvijā, Lietuvā un Slovākijā” ietvaros. Vīzītē piedalījās 10 dalībnieki: valsts iestāžu (Iekšlietu ministriju, robežsardzes, Ombudsmeņu) un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Slovākijas. Latvijas delegāciju pārstāvēja LCC, Valsts robežsardze un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Mācību vizītes mērķis bija iepazīties ar Austrijas pieredzi piespiedu izraidīšanas novērošanā (monitoringā), kuru veic Austrijas Cilvēktiesību asociācija (kopš 2001.gada) un Austrijas Ombuda padome (Austrian Ombudsman Board) kā Nacionālais preventīvais mehānisms saskaņā ar ANO Konvencijas pret spīdzināšanu Papildprotokolu. Mācību vizītes dalībnieki ir iepazinušies arī ar citām labajām praksēm sakarā ar Atgriešanas direktīvas (2008/115/EK) īstenošanu, jo īpaši ar mazaizsargāto personu atgriešanu un aizturēšanas alternatīvām (vienība ģimenēm ar bērniem – family unit Zinnergasse).

Mācību vizītes laikā notika šādas tikšanās un vizītes:

  1. Tikšanās ar NVO Verein Menschenrechte Österreich, kas pastāstīja par savu plašo pieredzi imigrācijas jomā, tostarp brīvprātīgās atgriešanās veicināšanā, piespiedu izraidīšanas monitoringa veikšanā, kā arī sniedzot sociālā darba pakalpojumus un juridisko palīdzību aizturētajiem ārzemniekiem;
  2. Tikšanās ar Federālo aģentūru imigrācijas un patvēruma jautājumos (BFA), kura pārvalda atgriešanās, tostarp piespiedu izraidīšanas monitoringa, jautājumus Austrijā;
  3. Tikšanās ar speciālo policijas vienību EKO Cobra, kura ir atbildīga par BFA pieņemto lēmumu par piespiedu izraidīšanu īstenošanu un atgriežamo personu konvojēšanu, sakarā ar piespiedu līdzekļu izmantošanu atgriešanās procesā izņēmuma gadījumos;
  4. Vizīte uz lidostu (Terminālu Nr. 240 – speciāls termināls piespiedu izraidīšanai), kā arī uz patvēruma meklētāju īslaicīgas aizturēšanas vietu tranzīta zonā;
  5. Vizīte uz policijas aizturēšanas centru Rossauer Lände;
  6. Vizīte uz vienību ģimenēm ar bērniem Zinnergasse, tostarp īslaicīgas aizturēšanas (līdz 72 stundām) vietām ar ļoti zemu drošības kontroli, kā arī atvērtajām izmitināšanas vietām ģimenēm ar bērniem un nepilngadīgajiem bez pavadības;
  7. Tikšanās ar Austrijas Ombuda padomes pārstāvi, kas pastāstīja par Ombuda pieredzi veikt piespiedu izraidīšanas monitoringu un par galvenajiem problēmjautājumiem sakarā ar piespiedu izraidīšanu;
  8. Tikšanās ar ES Pamattiesību aģentūras (FRA) pārstāvi, kas sniedza pārskatu par starptautiskajiem un Eiropas standartiem sakarā ar piespiedu izraidīšanas monitoringu, kā arī par FRA darbību.

Mācību vizīte ir būtiski veicinājusi pieredzes apmaiņu dažādu atgriešanās jomā iesaistīto pušu starpā.

Project is co-financed by the European Union under the European Return Fund - Community Actions 2012

Publicēts: 2014-10-21