Līdz jūnija vidum iespējams pieteikties alternatīvās aprūpes veicināšanas projektu konkursam

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs izsludina konkursu programmas Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimu cilvēku interešu aizstāvībai ietvaros.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2004.gada 16.jūnijs

Alternatīvās aprūpes veicināšanas projektu konkursa mērķis - veidot alternatīvas personu ar psihiskās veselības traucējumiem vai personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem ievietošanai stacionārās iestādēs, tādējādi veicinot šo mazaizsargāto grupu integrāciju sabiedrībā.

2004. gada konkursa prioritātes ir atbalstītā darba un atbalstītā mājokļa programmas personām ar psihiskās veselības un intelektuālās attīstības traucējumiem. Programmas ilgtermiņa mērķis – ar pilotprojektiem ietekmēt valsts politiku šajā jomā.

Konkursu finansē Sorosa Fonds – Latvija (SFL).

LCESC aicina atbilstošas iestādes (nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes) un personas iesniegt projektu pieteikumus. Konkurss notiks divās kārtās. Pirmajā konkursa kārtā aicinām iesniegt īsu projekta pieteikumu. 

 

Projekta pieteikumā jābūt: 

Jūsu organizācijas mērķu, pašreizējās darbības un mērķgrupu, ar kurām šobrīd strādājat, aprakstam (tikai tām organizācijām, kas uz programmas Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimu cilvēku interešu aizstāvībaifinansējumu piesakās pirmo reizi);

Projekta aprakstam un aktivitātēm, ko jūs vēlaties īstenot savā teritorijā; lūdzu, komentējiet, kādā veidā veidā iecerētais projekts ietekmēs projekta mērķagrupas dzīves kvalitāti;

Citu finansējuma avotu, kādi šobrīd ir jūsu organizācijas rīcībā - gan naudas resursu, gan arī citu veidu palīdzības, piemēram, tehniska rakstura pakalpojumu, aprakstam;

Pēdējo 3 gadu laikā realizētie projekti un to finansētāji, arī šobrīd realizējamie projekti;

Jābūt norādītam laika posmam, kas būs nepieciešams paredzētā projekta veikšanai;

Jābūt norādītām atbalsta iespējām no vietējām pašvaldībām un citiem finansējuma avotiem projekta darbības laikā un pēc SFL finansējuma beigām;

Norādītam nepieciešamajam finansējumam.

Lūdzu, pievienojiet arī kontaktinformāciju (projekta direktors, organizācijas nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese u.tml.). Otrajā kārtā piedalīsies tikai priekšatlasi izturējušo projektu pretendenti, kuriem būs jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši SFL prasībām izstrādāts paplašināts projekta pieteikums.

Projekta pieteikums 1. konkursa kārtai jāiesūta līdz 2004. gada 16. jūnijam pa e-pastu leimane@humanrights.org.lv. 

Projekta oriģinālu, lūdzu, nosūtiet arī pa pastu: Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs, Alberta ielā 13, Rīga, LV-1010). 

Papildus informāciju variet saņemt pa telefonu 7039294, 7039300; jautāt Ievu Leimani-Veldmeijeri vai Evu Ikaunieci.

Publicēts: 2004-05-25