Līdz 8. jūnijam iespējams pieteikties alternatīvās aprūpes veicināšanas projektu konkursam

Konkursa finansētājs ir Sorosa Fonds – Latvija (SFL). Konkurss tiek rīkots programmas Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimu cilvēku interešu aizstāvībai ietvaros. Konkursa mērķis - veidot alternatīvas personu ar psihiskās veselības traucējumiem vai personu ar garīga rakstura traucējumiem ievietošanai stacionārās iestādēs, tādējādi veicinot šo mazaizsargāto grupu integrāciju sabiedrībā.

2005.gada konkursa prioritātes ir nodarbinātības un atbalstītā mājokļa programmu izveide. Projekta mērķa grupa ir personas ar psihiskās veselības un/vai garīga rakstura traucējumiem, kas atrodas ilgstošā institucionālajā aprūpē, kā arī personas, kas gaida rindā uz ievietošanu pansionātā.

Konkursa uzdevumi ir:

veicināt deinstitucionalizāciju;

novērst personu nokļūšanu institūcijās;

attīstīt pašvaldību un institūciju sadarbības projektus, kuru rezultātā tiktu izveidotas dzīvesvietas sabiedrībā un/vai radītas nodarbinātības iespējas tām personām, kas atrodoties slimnīcās vai pansionātā (ilgstošā institucionālajā aprūpē), ir sagatavotas patstāvīgai dzīvei.

LCESC aicina pašvaldību un organizāciju partnerības iesniegt projektu pieteikumus. Konkurss notiks divās kārtās. Pirmajā konkursa kārtā aicinām iesniegt īsu projekta pieteikumu uz ne vairāk kā piecām lappusēm.

Projekta pieteikumā jānorāda:

projekta pieteicēju (iestādes, organizācijas) mērķu, pašreizējās darbības un mērķgrupu, ar kurām šobrīd tiek strādāts, apraksts;

finansējuma avoti, kas šobrīd ir projekta pieteicēju rīcībā - gan naudas resursu, gan arī citu veidu atbalsts, piemēram, tehniska rakstura pakalpojumi;

projekta apraksts un aktivitātes, ko jūs vēlaties īstenot. Lūdzu, komentējiet, kādā veidā iecerētais projekts ietekmēs projekta mērķagrupas dzīves kvalitāti;

projekta realizācijas vieta un laika posms, kurā projektu paredzēts veikt;

projekta budžets, norādot arī pašvaldības ieguldījumu (materiālo vai finansiālo);

pēdējo trīs gadu laikā realizētie un šobrīd realizējamie projekti, to finansētāji;

projekta pieteicēju kontaktinformācija (projekta direktors, organizācijas nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese u.tml.).

Otrajā kārtā piedalīsies tikai priekšatlasi izturējušo projektu pretendenti, kuriem būs jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Sorosa Fonda-Latvija  prasībām izstrādāts paplašināts projekta pieteikums.

Projekta pieteikums konkursa 1. kārtai jāiesūta līdz 2005.gada 8.jūnijam pa e-pastu leimane@humanrights.org.lv (projekta oriģinālu, lūdzu, nosūtiet arī pa pastu: Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs, Alberta ielā 13, Rīga, LV-1010). Papildus informāciju varat saņemt zvanot Ievai Leimanei-Veldmeijerei pa tālruni 7039294.

Publicēts: 2005-05-09