Krievijas Republikas pilsoņu Z.Č. un A.Č. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu

Sprieduma datums

2013.gada 29.janvāris (stājies spēkā 29.01.2013.)

Lietas dalībnieki

Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams,

Pieteicēji – Krievijas Republikas pilsoņi Z.Č. un A.Č. pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), Nr. A420559012 (A-02383-13/19),

https://tiesas.lv/Media/Default/Page/AL_2901_raj_A-02383-13_19.pdf

Galvenie lietas apstākļi

Pieteicēji (māte un dēls – romu tautības) meklē patvērumu, jo pieteicējas vīrs (romu tautības), kurš nodarbojas ar narkotiku izplatīšanu, spiež to darīt arī dēlam, kā arī fiziski iespaido pieteicējus un ir draudējis nogalināt pieteicēju.

PMLP ieskatā pieteicēja nav atklājusi patiesos patvēruma pieprasīšanas motīvus, kā arī minētie apstākļi nevar būt par pamatu bēgļa statusa piešķiršanai, jo iesniegums pamatots ar sadzīviska rakstura nesaskaņām. Izvērtējot situāciju, PMLP konstatē, ka pieteicēji nav pakļauti vajāšanai PL izpratnē.

Galvenie apsvērumi, lēmums

Tiesas ieskatā pieteicēju norādītās darbības ir uzskatāmas par vajāšanu un valsts nenodrošina aizsardzību pret vardarbību ģimenē, līdz ar to tiesa atzīst, ka pieteicēji pamatoti baidās no vajāšanas.

Galvenie secinājumi (interpretācija)

Ņemot vērā, ka ar patvēruma likumu Latvijā ir ieviesta EP 29.04.2009. direktīva 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos kā bēgļus un šajā direktīvā ir skaidrots, ka grupa veido īpašu sociālu grupu jo īpaši, ja šīs grupas dalībniekiem piemīt kopēja pagātne, ko nevar mainīt, PL 22.panta pirmās daļas 4.punktā ar vārdiem “kopēja izcelsme, ko nevar mainīt” ir domāta “kopēja pagātne, ko nevar mainīt”.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām; Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija; ES 1996.gada 4.marta Kopējās Nostājas; ECT, Vācijas Federālās konstitucionālās tiesas, Kanādas un Austrālijas tiesu prakse (atziņas);

ASV Valsts departamenta ziņojums par situāciju Krievijā – 2012.

Nolēmums (sankcijas), lietas ietekme attiecībā pret pastāvošo judikatūru

Tiesa pieteicēju pieteikumu apmierināja, uzdeva PMLP pieņemt lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu.

Galvenās tēzes, atziņas

[12.3] “Tiesas ieskatā ir pamats uzskatīt, ka Z.Č. pieder īpašai sociālai grupai – sievietes, kas Krievijā ir vardarbības ģimenē upuri. Šādām sievietēm ir kopīga pagātne, jo tās ir cietušas no vardarbības ģimenē un to nevar mainīt. Būtiski ir arī tas, ka šīs sievietes nav saņēmušas savā valstī aizsardzību. Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi, ka aizsardzību pret vardarbību ģimenē nevar uzskatīt par tīri privātu lietu un valstij no tiesībām uz privāto dzīvi izriet pozitīvs pienākums aizsargāt upurus no vardarbības ģimenē.”

Publicēts: 2014-05-30