Krievijas Federācijas pilsoņu N.K., L.K., E.K. pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu

Sprieduma datums

2009.gada 2.jūnijs (stājies spēkā 02.06.2009.)

Lietas dalībnieki

Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams,

Pieteicēji – Krievijas Federācijas pilsoņi N.K., L.K., E.K. pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP), Nr. A42710209 (A7102-09/4),

http://www.tiesas.lv/files/AL/2009/06_2009/02_06_2009/AL_0206_raj_A-7102-09_4.pdf

Galvenie lietas apstākļi

Pieteicēji norāda, ka baidās no vajāšanas Krievijas Federācijas teritorijā savas gruzīnu tautības dēļ, un šo baiļu dēļ nevar un nevēlas izmantot Krievijas Federācijas tiesisko aizsardzību.

PMLP ieskatā pieteicēju iesniegums neatbilst Patvēruma likumā noteiktajiem kritērijiem, pieteicēji nav snieguši informāciju, kas liecinātu, ka viņi ir konfliktā ar Krievijas varas pārstāvjiem, vai ka, atgriežoties Krievijā, pieteicēji varētu tikt pakļauti vajāšanai viņu tautības dēļ.

Galvenie apsvērumi, lēmums

Ņemot vērā, ka Krievijā pret etniskajiem gruzīniem, citu etnisko minoritāšu starpā, ir vērstas vajāšanas darbības, t.sk. arī pret pieteicējiem vērsta morāla un fiziska vardarbība, kura aptver praktiski visas pieteicēju dzīves jomas – sadzīvi, darbu, mācības un sabiedrisko dzīvi, un kurai ir bijis pastāvīgs, ilgstošs un sistemātisks raksturs, tiesa nolēma, ka pieteicēju pieteikums ir pamatots un apmierināms.

Galvenie secinājumi (interpretācija)

Tiesas ieskatā apstāklis, ka pieteicēji sākotnēji iestādē ir iesnieguši mazāk informācijas nekā tiesā, par pret viņiem vērstās morālās un fiziskās vardarbības gadījumiem, tiesas ieskatā vien pats par sevi neliecina par to, ka papildus sniegtā informācija ir nepatiesa vai nav ticama.

Pieteicēju sniegtā informācija sakrīt ar informāciju, kura atrodama dažādos publiskos

avotos, tā nav pretrunīga un līdz ar to tiesa uzskata par pierādītu, ka tieši pret konkrētajiem pieteicējiem viņu mītnes zemē tikusi vērsta morāla un fiziska vardarbība.

Atsauce uz ES Pamattiesību hartu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, ES tiesību aktiem patvēruma jautājumos, citi

Eiropas Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/83/EK, Eiropas Parlamenta 2006.gada 26.oktobra rezolūcija Nr.P6_TA(2006)0456 par situāciju Dienvidosetijā;

ASV Valsts Departamenta ziņojums (2007.g.);

Organizācijas “Human Rights Watch” 2007.gada septembrī publicētais pētījums par antigruzīnu kampaņu un 2009.gada februārī publicētais pētījums par situāciju Krievijā;

Organizācijas “Amnesty International” 2009.gada ziņojums par situāciju Krievijā

Nolēmums (sankcijas), lietas ietekme attiecībā pret pastāvošo judikatūru

Tiesa pieteicēju pieteikumu apmierināja, uzdeva PMLP pieņemt lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu.

Galvenās tēzes, atziņas

[11.2] “Papildus tam, tiesas ieskatā, konkrētajā gadījumā ir svarīgi vērtēt iepriekšminēto kopsakarā ar pieteicēju mērķi, ierodoties Latvijas Republikā. No lietas materiāliem secināms, ka tas nav bijis patvēruma lūgšana, līdz ar ko pieteicēji nav no savas pilsonības valsts paņēmuši līdz jebkādus pierādījumus, kuri varētu apliecināt pieteicēju sniegtās informācijas patiesumu. Tādejādi būtu nesamērīgi un netaisnīgi pieprasīt no pieteicējiem tādus pierādījumus, kuru nav un nevar būt viņu rīcībā objektīvu iemeslu dēļ.”

Publicēts: 2014-05-30