Konference „Eiropas Savienības Pamattiesību harta un pilsoniskās sabiedrības loma pamattiesību veicināšanā”

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Lietuvas Cilvēktiesību uzraudzības institūtu 27.-28.novembrī organizēja starptautisku konferenci „Eiropas Savienības Pamattiesību harta un pilsoniskās sabiedrības loma pamattiesību veicināšanā.” Konferences mērķis bija veicināt izpratni par Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, tās piemērojamību un attīstību pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

 Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar vairākām Eiropas Savienības institūcijām, kas darbojas pamattiesību jomā – ES Pamattiesību aģentūru (Vīne), ES Dzimumu līdztiesības institūtu (Viļņa). Konferencē notika vairākas paneļdiskusijas (ES Pilsoņu iniciatīvas un līdzdalības demokrātija, Pamattiesības visiem, Vienlīdzība un dažādība) par ES dalībvalstu nevalstisko organizāciju labās prakses apmaiņu ar mērķi veicināt izpratni par pamattiesību jautājumiem un iedzīvotāju līdzdalību. Konferencē piedalījās ES Pamattiesību aģentūras pārstāvis un pārstāvji no vairākām ES dalībvalstīm – Lielbritānijas, Nīderlandes, Slovēnijas, Grieķijas, Francijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Īrijas, Bulgārijas, Rumānijas, Latvijas, Somijas.

Konferences norises vieta: viesnīca „Monika”

Konferenci lidzfinansē Eiropas Komisija.

Pielikumi

Publicēts: 2012-11-12