Konference "Diskriminācijas novēršana Eiropā un Latvijā" 05.05.2004.

Trešdien, 2004. gada 5. maijā, no plkst. 09:00 līdz 17:30

Reiterna namā Mārstaļu ielā 2 Rīgā

Konference norisinās Nīderlandes ārlietu ministrijas programmas „MATRA” finansētā trīs gadu projekta „Diskriminācijas novēršana Latvijā” ietvaros, ko īsteno Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs sadarbībā ar Nīderlandes Helsinku komiteju.

Konferences mērķis ir parādīt Eiropas pieredzi diskriminācijas novēršanas jomā un aplūkot, kā šī novēršana tiek īstenota praksē un kāpēc tā vajadzīga. Viens panelis tiks veltīts ar migrāciju saistītiem jautājumiem, tā kā pret migrantiem visā pasaulē pastāv īpašs diskriminācijas risks. Pēcpusdienas paneļi pievērsīs uzmanību diskriminācijai nodarbinātības jomā – visbiežāk tieši tajā reāli izpaužas diskriminācija. Pozitīvi diskriminācijas novēršanas piemēri, kas jau vērojami Latvijā, gan darba devēja, gan darbinieka skatījumā, tiks diskutēti pēdējā panelī.

 

PROGRAMMA

9.00    Reģistrācija

9.15    Ievads

Ilze Brands Kehre, Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs

Jos Kösters, Nīderlandes Helsinku komitejas direktors 

1. Paneļdiskusija: Diskriminācijas novēršana Eiropā 

Vada Ilze Brands Kehre 

9.30    Diskriminācijas novēršana Eiropā: attīstība un šodienas situācija

Dženija Goldšmite, Utrehtas universitātes Juridiskās fakultātes profesore, bijusī Nīderlandes Vienlīdzīgas attieksmes komisijas (Equal Treatment Commission) vadītāja

9.50    Diskriminācijas novēršana praksē: piemēri no  Lielbritānijas pieredzes

Roberts Pērkiss, līdzšinējais Eiropas Savienības Monitoringa centra pret rasismu un ksenofobiju (EUMC) valdes priekšsēdētājs 

10.10  Diskusija

2. Paneļdiskusija: Migrācija un diskriminācija Vada Ilze Brands Kehre 

10.35  Migrantu, bēgļu un patvēruma meklētāju mazaizsargātība: pretdiskriminācijas praktiskie piemēri Eiropā

Elīna Multanena, eksperte par bēgļu un minoritāšu tiesību jautājumiem

10.50  Migrācijas jautājumi Latvijā: tendences un perspektīvas

Ilmārs Mežs, Starptautiskās migrācijas organizācijas Rīgas biroja vadītājs

11.05   Nelegālie migranti Latvijā

Ilvija Pūce, Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra juriste

11.20 Migrācija un darba tirgus Latvijā – Mihails Hazans, Latvijas universitāte un Baltijas starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs

11.35 Diskusija

12.15  Pusdienas

3. Paneļdiskusija:   Nodarbinātība -diskriminācijas novēršanas prasības un instrumenti 

vada Marina Krupņikova, LCESC

13.30  Rasu un Nodarbinātības direktīvas un Latvijas likumdošana: pašreizējā situācija    

Aleksejs Dimitrovs, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Juridiskā departamenta vadītājs

13.45  Diskriminācija nodarbinātības jomā: praktiski piemēri

Dženija Goldšmite

13.55 Starpniecība diskriminācijas gadījumos nodarbinātības jomā

Robertss Pērkiss

14.05 Diskriminācijas novēršana  darbinieka skatījumā

Līvija Marcinkēviča, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece

14.15 Diskriminācijas novēršana  darba devēja skatījumā

Artūrs Graudiņš, Latvijas Personālvadības asociācija

14.25 Diskusija

14.50 Kafija

 

4.  Paneļdiskusija: Nodarbinātība – diskriminācijas novēršana un labie piemēri

vada Marina Krupņikova, LCESC 

15.10 Labie piemēri: darba devēja prakses kodekss

Henrijs Fogels, Unibanka

15.20  Labie piemēri: darba devēja prakses kodekss

Eva Bērziņa, Unibanka

15.30  Mazaizsargātās grupas: personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem un garīgi slimo nodarbinātība Latvijā

Ieva Leimane- Veldmeijere, Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs

15.50 Mazaizsargātās grupas: labie piemēri Latvijā invalīdu nodarbinātībā

Māris Dzelzkalns, Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”

16.00   Diskusija un kopsavilkums

17.15   Noslēgums 

Publicēts: 2004-04-29