Konference “Cīnoties ar naida noziegumiem: izmeklēšana, apkarošana un novēršana”

21. novembrī Rīgā ir notikusi konference “Cīnoties ar naida noziegumiem: izmeklēšana, apkarošana un novēršana” ko organizēja Latvijas Cilvēktiesību centrs.  

Naida noziegumu un neiecietības izpausmju pieaugums Eiropā liek izvērtēt policijas un citu tiesībsargājošo iestāžu līdzšinējo darbu naida noziegumu apkarošanā. Tas liek meklēt arī jaunas un efektīvas pieejas, kas vienlaikus pievērstu uzmanību gan naida noziegumos cietušo vajadzībām, gan attīstītu sadarbību starp policiju, NVO un mazākumgrupu kopienām.

Konferencē analizēja dažādu Eiropas Savienības dalībvalstu policijas un prokuratūras pieredzi naida noziegumu izmeklēšanā, apkarošanā un novēršanā. Par līdzšinējo pieredzi un jaunām iniciatīvām darbā ar naida noziegumiem informēja policijas pārstāvji no Stokholmas, Amsterdamas, kā arī Somijas un Lielbritānijas. Par pozitīviem NVO un policijas sadarbības modeļiem dažādās valstīs informēs Dr Robin Oakley, sociologs no Lielbritānijas.

Konferencē tika aktualizēts jautājums par naida noziegumos cietušo pieredzi. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras pārstāve Dr. J.Goodey informēs par plašu aptauju, kas tiek veikta ES dalībvalstīs par naida noziegumos cietušajiem. Savukārt Dr. Inta Dzelme informēja par pētījuma rezultātiem par naida noziegumu ietekmi uz cietušajiem Latvijā.

Konferenci finansēja Eiropas Savienība un tā ir noslēguma pasākums projektam „Cīnoties ar naida noziegumiem Latvijā un Čehijas Republikā: likumdošana, policijas prakse un NVO loma”, ko īsteno Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Čehijas Helsinku komiteju.

Pielikumi

Publicēts: 2008-11-24