Īstenots apmācību kursu cikls “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā”

No 2010. gada 11. maija līdz 31. maijam, Latvijas Cilvēktiesību centrs īstenoja apmācību kursu ciklu “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā”. Kursu mērķis bija celt to iestāžu darbinieku kompetenci un prasmes, kas nodrošina valsts garantēto pakalpojumu sniegšanu trešo valstu valstspiederīgajiem.

Kopumā četros kursos, no kuriem katrs ilga divas dienas, piedalījās vairāk kā 80 dalībnieki: valsts institūciju pārstāvji, pašvaldību un sociālie darbinieki, medicīnas darbinieki un policisti. Būtiski, ka vēlmi piedalīties kursos izrādīja vairāk kā 160 cilvēki, kas liecina par šādu apmācību nozīmi un nepieciešamību.

Apmācību laikā kursu dalībniekiem tika sniegtas gan teorētiskas zināšanas, gan praktiski ieteikumi darbam daudzveidīgā sabiedrībā. Lai veicinātu aktīvu dalībnieku līdzdalību, kursu ietvaros tika izmantotas interaktīvas apmācību metodes: lekcijas, praktiskie darbi, lomu spēles, videomateriālu un rakstu analīze.

Kursu ciklu veidoja piecas daļas:

1)      Ievads kultūru dažādībā. Kursa mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar kultūru dažādības jautājumiem mūsdienu pasaulē, kultūru atšķirību ietekmi uz saskarsmi, kā arī palīdzēt attīstīt spējas veiksmīgi strādāt ar citu kultūru pārstāvjiem.

2)      Ievads – kas ir diskriminācija? Kursa mērķis: sniegt dalībniekiem izpratni par diskrimināciju, tās iemesliem, pamatiem un izpausmēm, kā arī informāciju par palīdzības iespējām diskriminācijas gadījumā.

3)      Dažādība vadība. Kursa mērķis: iepazīstināt ar dažādības un dažādības vadības jēdzieniem, analizēt efektīvas dažādības vadības priekšrocības un galvenos izaicinājumus, kā arī dot ieskatu dažādības vadības īstenošanas stratēģijās un pasākumos.  

4)      Pozitīva rīcība. Kursa mērķis: iepazīstināt ar pozitīvas rīcības jēdzienu, saistītām koncepcijām un likumdošanu, kā arī ar pozitīvas rīcības īstenošanas praktiskiem jautājumiem un piemēriem. 

5)      ES un Latvijas labo prakšu analīze. Kursa mērķis: iepazīstināt ar dažādības vadības labās prakses piemēriem Eiropas Savienības valstīs un Latvijā, analizējot gan valsts un pašvaldību institūciju, gan biznesa uzņēmumu iniciatīvas. Īpaša vērība pievērsta daudzveidības iniciatīvām pakalpojumu jomā, jo tieši pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, policijai un medicīnas darbiniekiem, ikdienā visbiežāk nākas saskarties ar klientiem, kas pārstāv dažādas sabiedrības grupas.

Apmācības vadīja Latvijas Cilvēktiesību centra pārstāvji Sigita Zankovska-Odiņa, Boriss Kolčanovs un Kaspars Zālītis.

Kursu cikls tika īstenots Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Latvijas valsts līdzfinansētā projekta “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” (2008/3.1.1./1) ietvaros.

Projekta ietvaros, jūnija beigās tiks izdots mācību materiāls par dažādību, kas būs pieejams gan Latvijas Cilvēktiesību centra mājas lapā, gan tiks nosūtīts nozares profesionāļiem.

Publicēts: 2010-06-11